Formularz zgłoszenia podejrzenia o niezgodności projektów z Kartą Praw Podstawowych (KPP)

  Formularz zgłoszenia

  Ważne: Twoje zgłoszenie rozpatrzymy, jeżeli wypełnisz punkty 1-5 formularza. Zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego beneficjenta.

  1. Dane osoby przekazującej zgłoszenie

  Adres do korespondencji

  2. Status osoby zgłaszającej

  3. Jakiego beneficjenta/instytucji dotyczy zgłoszenie?

  4. Jakie artykuły KPP zostały naruszone?

  5. Szczegółowy opis sprawy

  6. Czy inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego powiązane z KPP zostały naruszone?

  7. Dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia, załączniki

  8. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez: Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  2. Urząd działa przez przedstawicieli administratora danych osobowych, zgodnie ze strukturą organizacyjną;

  3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z inspektorem ochrony danych – iod@kujawsko-pomorskie.pl;

  4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń oraz udzielenia na nie odpowiedzi, jak również prowadzenia rejestru zgłoszeń, w tym skarg i wniosków, oraz archiwizacji dokumentów gromadzonych przez Koordynatora ds. karty praw podstawowych i zasad równościowych/ Rzecznika Funduszy Europejskich.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, porozumienia o współadministrowaniu lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

  6. Podawane dane będą przechowywane w Urzędzie przez okres ustalony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.), tj. 5 lat;

  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, a także do ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia tych danych;

  8. Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane na podstawie przepisów prawa do rozpatrzenia sprawy;

  10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  11. Urząd nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  * - Pola wymagane