Rzecznik Funduszy Europejskich

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 48/2181/17 z 29 listopada 2017 r. powołał Rzecznika Funduszy Europejskich (RFE) odpowiedzialnego za usprawnienie procesu wdrażania środków europejskich.

Jakimi sprawami zajmuje się Rzecznik Funduszy Europejskich?

Rzecznik jest odpowiedzialny za przyjmowanie i analizowanie adresowanych do niego zgłoszeń dotyczących realizacji RPO WK-P 2014-2020 oraz FEdKP 2021-2027, w tym udzielanie wyjaśnień osobom/podmiotom przekazującym zgłoszenia. Poza tym RFE pełni funkcję mediacyjną między beneficjentami a instytucjami zaangażowanymi w proces wdrażania programu regionalnego.

Ponadto w perspektywie finansowej 2021-2027, w ślad za stawianiem przez Komisję Europejską mocniejszych akcentów na aspekty dotyczące realizacji zasad równościowych, RFE:

 • rozpatruje zgłoszenia o przypadkach niezgodności projektów/operacji lub działań związanych z wdrażaniem programu z KPON w zakresie działań IZ oraz
 • rozpatruje zgłoszenia naruszeń KPP przez IZ  oraz bierze udział w szkoleniach oraz innych inicjatywach mających na celu zapobieganie naruszeń KPP.

Zgłoszenia mogą dotyczyć:

 • przewlekłości i nieterminowości postępowań i procedur
 • organizacji procedur, takich jak nabór wniosków, ocena wniosków o dofinansowanie, ocena wniosków o płatność, kontrola itp.
 • niejasności lub braku stosownych informacji
 • nadmiernych lub nieuzasadnionych wymagań
 • zastrzeżeń odnośnie poziomu obsługi
 • utrudnień związanych z korzystaniem z funduszy europejskich
 • postulatów zmian i usprawnień w realizacji programu regionalnego
 • innego rodzaju zgłoszeń dotyczących identyfikowanych przez zgłaszających utrudnień

Kto może przekazać zgłoszenie?

Zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich może przekazać każdy zainteresowany wdrażaniem funduszy unijnych.

Wymagania formalne zgłoszenia

Uprzejmie prosimy o przekazanie w zgłoszeniu informacji, które umożliwią nam jak najsprawniejsze procedowanie. W tym celu przygotowaliśmy dla Państwa formularz (do pobrania formularz do RFE), określający informacje niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia, w tym m.in.:

 1.    imię i nazwisko zgłaszającego oraz nazwa reprezentowanego podmiotu, jeśli dotyczy
 2.    adres korespondencyjny
 3.    telefon kontaktowy
 4.    opis sprawy

Do formularza mogą być dołączone załączniki w postaci dokumentów dotyczących zgłoszenia.

W jakiej formie i jaką drogą przekazać zgłoszenie?

Zgłoszenie do Rzecznika w formie wypełnionego formularza lub pisma/e-maila zawierającego informacje wymagane w formularzu prosimy kierować w jeden z wybranych przez Państwa sposobów:

1) pocztą tradycyjną/kurierem na adres:

Rzecznik Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

2) poprzez doręczenie do Kancelarii Ogólnej w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki, środy i czwartki 8:00-15:00, we wtorki 8:00-16:30 i piątki 8:00-13:30, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kancelaria Ogólna – parter

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

Z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”

3) elektronicznie na adres e-mail:

rzecznikrpo@kujawsko-pomorskie.pl wpisując temat wiadomości:

„Zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”

4) osobiście podczas wizyty u Rzecznika Funduszy Europejskich, po uprzednim umówieniu telefonicznym pod numerem (56) 621 59 45, w poniedziałki, środy i czwartki 8:00-15:00, we wtorki 8:00-16:30 i piątki 8:00-13:30

Anna Sikora

Rzecznik Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pok. 340A

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

Czas i sposób rozpatrzenia zgłoszenia

Do rozpatrywania zgłoszeń RFE stosuje odpowiednio przepisy Działu VIII ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). Wszelkich wyjaśnień i odpowiedzi osobom/podmiotom przekazującym zgłoszenia Rzecznik udziela bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Czym nie może zająć się Rzecznik Funduszy Europejskich?

Do kompetencji Rzecznika nie należy wyszukiwanie i wskazywanie możliwości uzyskania dofinansowania projektów oraz udzielanie porad i informacji w tym zakresie. RFE nie rozpatruje także spraw uregulowanych w drodze przepisów powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności:

 1. procedury odwoławczej w rozumieniu ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 818) oraz ustawy z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079)
 2. prowadzonych postępowań administracyjnych
 3. prowadzonych postępowań sądowych
 4. prowadzonych postępowań egzekucyjnych
 5. wniosków o udzielenie informacji publicznej w rozumieniu ustawy z 6 września 2001 r. o udzielaniu informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902)

Do realizacji zadań przez RFE nie stosuje się przepisów ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052),    z wyjątkiem działu VIII.

Przesłanie zgłoszenia w powyższych sprawach nie wpływa na bieg terminów przewidzianych dla tych procedur i postępowań.

Roczne raporty z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich: