Deklaracja

Instytucja zarządzająca oraz instytucje pośredniczące w realizacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 zobowiązują się do:

 • ścigania nadużyć finansowych, w tym korupcji i konfliktów interesów, mających wpływ na zarządzanie funduszami unijnymi;
 • promowania i stosowania wysokich norm prawnych, etycznych i moralnych w celu zapewnienia integralności, obiektywności i uczciwości w systemach zarządzania i kontroli programu;
 • ustanowienia skutecznego mechanizmu zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych i reagowania na nie, w tym zapewnienia podnoszenia świadomości i szkolenia pracowników w zakresie nadużyć finansowych;
 • wdrożenia systemu kontroli, zapewniającego zapobieganie, wykrywanie i podejmowanie działań naprawczych, gdy nadużycie finansowe wystąpi (odpowiedni system sankcyjny na poziomie instytucji programu i beneficjów);
 • wdrażania procedur zgłaszania nadużyć finansowych na płaszczyźnie zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej, przy poszanowaniu zasady poufności oraz zapewnieniu ochrony sygnalistom;
 • współpracy z instytucjami krajowymi i unijnymi, w tym organami ścigania w razie podejrzenia nadużycia finansowego;
 • stosowania polityki „zero tolerancji” w odniesieniu do nadużyć finansowych.

Co to jest nadużycie finansowe?

Nadużycie to nieetyczne, często nielegalne zachowanie, mające na celu osiągnięcie osobistych korzyści, zazwyczaj finansowych.

Często wiąże się z wprowadzeniem w błąd dla uzyskania osobistych korzyści, zapewnienia korzyści powiązanej osobie lub stronie trzeciej, lub w celu narażenia kogoś na stratę.

Nadużycia finansowe mogą nieść ze sobą nie tylko skutki finansowe, ale także nadszarpywać dobre imię organizacji.

Tym co odróżnia nadużycie od nieprawidłowości jest celowość i świadomość podejmowanych działań.

Do najczęściej identyfikowanych nadużyć finansowych należą:

 • korupcja
 • konflikt interesów
 • nadużycia w zamówieniach publicznych
 • fałszerstwo dokumentów

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, który przygotowaliśmy na temat identyfikacji i przeciwdziałania nadużyciom w programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Strategia zwalczania nadużyć finansowych w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. 

Na dole strony zamieściliśmy linki do stron, które pozwolą poszerzyć wiedzę i świadomość w zakresie nadużyć finansowych.

Co robimy, żeby przeciwdziałać nadużyciom finansowym?

Instytucja zarządzająca koordynuje proces zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

W celu skutecznego zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych instytucje realizujące program opracowały procedury dotyczące oceny projektów, rozliczania i kontroli projektów, tak aby chronić interesy finansowe Unii Europejskiej.

System zarządzania i kontroli zapewnia jasny podział kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy instytucją zarządzającą i instytucjami pośredniczącymi. Struktura organizacyjna tych instytucji minimalizuje ryzyko wystąpienia konfliktu interesów lub zachowań korupcyjnych, dzięki przejrzystym zakresom zadań i obowiązków pracowników oraz strukturze podległości.

Ponadto na system zarządzania ryzykiem składają się kontrole systemowe i zarządcze, praca zespołu ds. nadużyć i współpraca między instytucjami polityki spójności.

Wszystkim pracownikom, wnioskodawcom i beneficjentom udostępniana jest Strategia zwalczania nadużyć finansowych w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Jak zgłosić podejrzenie nadużycia finansowego?

Wszystkie podejrzenia nadużyć finansowych związanych z realizacją programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, można zgłaszać:

 • pocztą na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  Departament Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza
  Pl. Teatralny 2
  87-100 Toruń

Zasady, jakimi kierujemy się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń

 1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
 2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z prawem i wewnętrznymi procedurami instytucji rozpatrującej zgłoszenie.
 3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia, zostanie ono zanonimizowane (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jego przekazaniem do analizy i wyjaśnienia.
 4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

Można również zgłosić swoje podejrzenia bezpośrednio do OLAFinstrukcja.

 

Ważne!

Fałszywe oskarżenie jest przestępstwem i ma konsekwencje prawne.