Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W celu wykonania obowiązku nałożonego art. 13 i 14 RODO, w związku z art. 88 ustawy wdrożeniowej, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych

osobowych w ramach realizacji programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

I. Informacje ogólne

Za przetwarzanie danych osobowych odpowiada wielu administratorów, zgodnie z art. 87-88 ustawy wdrożeniowej.

Każdy administrator samodzielnie odpowiada za ochronę danych osobowych oraz informowanie osób, których dane dotyczą o tym, w jaki sposób przetwarza dane osobowe.

Administratorzy będą przetwarzać oraz wzajemnie udostępniać dane osobowe w celu wykonywania zadań zgodnie z właściwością ustaloną w przepisach prawa lub umowach.

II. Administratorzy danych osobowych 

Administratorem danych osobowych w ramach działań podejmowanych przez Instytucję Zarządzającą Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, działające poprzez swoje organy i jednostki – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotra Całbeckiego.

Urząd działa przez przedstawicieli administratora danych osobowych, zgodnie ze strukturą organizacyjną.

Administratorami danych osobowych dla programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 są również:

  • Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń;
  • Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz;
  • Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wykonujący zadania państwa członkowskiego;
  • wnioskodawcy, beneficjenci, instytucje kontrolujące i audytowe, w zakresie w jakim realizują swoje własne cele przetwarzania danych.

III. Cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w zakresie aplikowania o dofinansowanie i realizacji projektów oraz ich rozliczenia, w szczególności do celów monitorowania, sprawozdawczości, komunikacji, publikacji, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytów oraz, w stosownych przypadkach, do celów określania kwalifikowalności uczestników, a także w ramach działań informacyjno-promocyjnych.

IV. Podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b i j RODO) ciążącego na administratorze, który wynika z ustawy wdrożeniowej, rozporządzenia ogólnego i innych powiązanych aktów oraz ustawy o finansach publicznych, a także ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych niezbędne jest ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, gdyż wykonujemy zadania na podstawie prawa Unii Europejskiej lub przepisów krajowych, sprawując władzę publiczną (art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO).

Ponadto przygotowujemy i realizujemy umowy, których są Państwo stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ich zawarcia i wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu określonego w punkcie III klauzuli informacyjnej. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań, w tym brak możliwości dofinansowania projektu, udziału w projekcie, realizacji Państwa sprawy lub nawiązania kontaktu.

V. Kategorie przetwarzanych danych

W zależności od procesu możemy przetwarzać następujące kategorie Państwa danych:

  1. dane identyfikujące osoby fizyczne, takie jak imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, firma i adres, login, numer telefonu, numer faksu, numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) lub inne identyfikatory funkcjonujące w danym państwie, forma prawna prowadzonej działalności, forma własności mienia tej osoby, płeć, wiek, wykształcenie, identyfikatory internetowe;
  2. dane związane z zakresem uczestnictwa osób fizycznych w projekcie, niewymienione w pkt 1, takie jak wymiar czasu pracy, stanowisko, kwota wynagrodzenia, obywatelstwo, obszar według stopnia urbanizacji (DEGURBA), status mieszkaniowy, data rozpoczęcia udziału w projekcie lub wsparciu, data zakończenia udziału w projekcie lub wsparciu, status na rynku pracy, data założenia działalności gospodarczej, kwota przyznanych środków na założenie działalności gospodarczej, kod w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) założonej działalności gospodarczej, forma i okres zaangażowania w projekcie, planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której skorzystano ze wsparcia;
  3. dane osób fizycznych niewymienione w pkt 1, które widnieją na dokumentach potwierdzających kwalifikowalność wydatków, w tym kwota wynagrodzenia, numer rachunku bankowego, numer działki, gmina, obręb, numer księgi wieczystej, numer przyłącza gazowego, numer uprawnień budowlanych, oraz dane dotyczące szczególnych potrzeb osób, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  4. inne dane niezbędne do realizacji zadań, w tym dot. osób związanych z realizacją projektów.

Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których one dotyczą albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.