Inne Instrumenty Terytorialne (IIT)

Inne Instrumenty Terytorialne jest nowym instrumentem terytorialnym, który będzie wdrażany po raz pierwszy w perspektywie 2021-2027. Jest on najbardziej elastycznym spośród instrumentów terytorialnych, umożliwiającym interwencję zarówno w obszarach funkcjonalnych lub problemowych, realizowanych przez partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego oraz przez pojedyncze jednostki samorządu terytorialnego.

W województwie kujawsko-pomorskim IIT funkcjonuje dla 13 Obszarów Prowadzenia Polityki Terytorialnej (OPPT):

 • OPPT Brodnicy,
 • OPPT Grudziądza,
 • OPPT Inowrocławia,
 • OPPT Lipna,
 • OPPT Mogilna,
 • OPPT Nakła nad Notecią,
 • OPPT Radziejowa,
 • OPPT Rypina,
 • OPPT Sępólna Krajeńskiego,
 • OPPT Świecia,
 • OPPT Tucholi,
 • OPPT Wąbrzeźna,
 • OPPT Żnina.

Zasady oceny strategii obszarowych ZIT, IIT dla OPPT

Zakres interwencji IIT wynika ze strategii terytorialnej sporządzonej na potrzeby wdrożenia instrumentu IIT – strategii IIT albo innych dokumentów strategicznych pełniących funkcję strategii IIT – strategii rozwoju ponadlokalnego, gminnego programu rewitalizacji albo strategii rozwoju gminy.

Z kolei aby podkreślić współpracę z samorządem województwa, jednostki samorządu terytorialnego realizujące IIT podpisały z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego porozumienia terytorialne, określające zasady realizacji projektów w tym instrumencie.

Szczegółowe zasady i tryb wdrażania IIT określają:

Wparcie IIT z programu

W ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 przewidziano następujący zakres wsparcia dla IIT:

 • 2 fundusze – EFRR i EFS+
 • 4 cele polityki
 • 9 celów szczegółowych
 • 6 priorytetów
 • 18 działań.

Kwota przewidziana na realizację IIT w OPPT to 129 476 458 €.

W ramach IIT dla OPPT z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 będą finansowane projekty dotyczące:

 • infrastruktury biznesowej
 • transportu miejskiego
 • infrastruktury rowerowej
 • modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej, komunalnych budynków mieszkalnych i modernizacji oświetlenia ulicznego
 • ciepłowni lokalnych i sieci ciepłowniczych
 • działań adaptacyjnych do zmian klimatu w miastach
 • efektywnych sieci wodociągowych
 • infrastruktury wychowania przedszkolnego i kształcenia zawodowego
 • inwestycji w zakresie dostępności szkół wraz z edukacyjną bazą sportową
 • wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego i zawodowego
 • opieki zdrowotnej
 • terenów inwestycyjnych
 • instytucji kultury
 • rozwoju turystyki
 • odnowy przestrzeni publicznej
 • potencjału administracyjnego.

IIT dla rewitalizacji

Rewitalizacja jest kompleksowym procesem wyprowadzania zdegradowanych obszarów ze stanu kryzysowego, poprzez terytorialnie skoncentrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki.

Rewitalizacja jest procesem szczególnym, wdrażanym w pojedynczych gminach, dla których funkcję strategii IIT pełnią Gminne Programy Rewitalizacji (GPR).

W Funduszach Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ma wyodrębnione zasady realizacji oraz alokację – 12 191 275 €.

W programie rewitalizacja będzie obejmować kompleksowe działania, mające na celu przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej i zjawiskom kryzysowym. Ograniczenie występowania negatywnych zjawisk społecznych nastąpi poprzez realizację szerokiego spektrum inwestycji infrastrukturalnych, prowadzących do aktywizacji społeczno-gospodarczej na zidentyfikowanym obszarze problemowym. W ramach rewitalizacji możliwe będzie także zagospodarowanie przestrzeni, modernizacja obiektów zabytkowych czy prace w zakresie infrastruktury komunalnej. Istotny dla każdego rodzaju podejmowanych działań będzie ich aspekt społeczny.

W ramach projektów rewitalizacyjnych nie będzie możliwości realizowania inwestycji polegających na przebudowie i modernizacji infrastruktury dróg lokalnych i parkingów w celu poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru oraz modernizacji i remontów części wspólnych budynków wielorodzinnych. Nie przewiduje się również możliwości budowy nowych budynków.

Promowane będą projekty wpisujące się w założenia inicjatywy „Nowy Europejski Bauhaus” (NEB). W przedsięwzięciach rewitalizacyjnych należy również szczególnie zadbać o zachowanie i rozwój zielonej infrastruktury, zwłaszcza o ochronę drzew w całym cyklu projektowym, w tym poprzez stosowanie standardów ochrony zieleni. Mając na uwadze potrzebę adaptacji obszarów miejskich do zmiany klimatu, należy dążyć również do zwiększania powierzchni biologicznie czynnych i unikanie tworzenia powierzchni uszczelnionych.

Regionalny Serwis Rewitalizacji znajduje się pod adresem: rewitalizacja.kujawsko-pomorskie.pl