Dofinansowanie unijne na Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 wyniesie 2 153 610 829 euro, w tym:

 • wkład unijny to 1 836 106 331 euro
 • wkład krajowy to 317 504 498 euro.

Na co otrzymasz fundusze w ramach priorytetów?

1. Fundusze Europejskie na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionu – 233 mln € 

W priorytecie jest realizowanych 8 działań współfinansowanych z EFRR, które wspierają:

 • infrastrukturę biznesową
 • cyfryzację regionu – rozwój systemu e-usług
 • potencjał badań i innowacji
 • sieciowanie (PPO/RIS)
 • internacjonalizację MŚP i promocję gospodarki regionu
 • MŚP przez instrumenty finansowe.

2. Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu – 440 mln €

W priorytecie jest realizowanych 20 działań współfinansowanych z EFRR, które wspierają:

 • ciepłownie i sieci ciepłownicze
 • odnawialne źródła energii (OZE)
 • efektywność energetyczną przedsiębiorstw
 • efektywność energetyczną budynków publicznych i mieszkaniowych
 • adaptację do zmian klimatu w miastach
 • wsparcie służb ratowniczych
 • ochronę przyrody
 • małą retencję
 • oczyszczanie ścieków
 • gospodarkę odpadami
 • GOZ w MŚP
 • gospodarowanie wodą do spożycia.

3. Fundusze Europejskie na zrównoważony transport miejski – 156 mln €

W priorytecie są realizowane 3 działania współfinansowane z EFRR, które wspierają:

 • mobilność miejską.

4. Fundusze Europejskie na rzecz spójności i dostępności komunikacyjnej regionu – 235 mln €

W priorytecie są realizowane 3 działania współfinansowane z EFRR, które wspierają:

 • tabor kolejowy
 • transport regionalny
 • infrastrukturę drogową, w tym budowę obwodnic.

5. Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu – 152 mln €

W priorytecie jest realizowanych 16 działań współfinansowanych z EFRR, które wspierają:

 • kulturę
 • turystykę
 • uzdrowiska
 • wsparcie administracyjne gmin
 • rewitalizację
 • odnowę przestrzeni publicznych
 • tereny inwestycyjne.

6. Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców – 281 mln €

W priorytecie jest realizowanych 16 działań współfinansowanych z EFRR, które wspierają:

 • infrastrukturę wychowania przedszkolnego
 • infrastrukturę publicznych przedszkoli zawodowych
 • infrastrukturę kształcenia zawodowego
 • dostępność szkół wraz z przyszkolną bazą sportową
 • infrastrukturę mieszkań chronionych/ wspomaganych
 • infrastrukturę na potrzeby usług aktywnej integracji
 • infrastrukturę centrów usług społecznych
 • infrastrukturę placówek wsparcia dziennego
 • podstawową opiekę zdrowotną (POZ)
 • ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS)
 • Centra Zdrowia Psychicznego, leczenie uzależnień
 • szpitale – opiekę jednego dnia, AOS
 • rehabilitację medyczną
 • desinstytucjonalizację opieki długoterminowej, paliatywnej, hospicyjnej, geriatrycznej
 • instytucje kultury
 • restaurację i adaptację obiektów dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

7. Fundusze Europejskie na rozwój lokalny – 55 mln €

W priorytecie są realizowane 4 działania współfinansowane z EFS+, które wspierają:

 • przełamywanie stereotypów związanych z płcią
 • wsparcie dzieci i młodzieży poza edukacją formalną
 • aktywizację edukacyjną osób dorosłych
 • wsparcie integracji społecznej.

8. Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego – 513 mln €

W priorytecie jest realizowanych 28 działań współfinansowanych z EFS+, które wspierają:

 • aktywizację zawodową osób poszukujących pracy
 • dostosowanie (adaptacyjności) pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wydłużenie aktywności zawodowej i poprawę warunków pracy
 • zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i wyrównywanie dostępu do wysokiej jakości wychowania przedszkolnego
 • kształcenie ogólne i zawodowe
 • kształcenie dorosłych
 • aktywną włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo czy osób wykluczonych komunikacyjnie
 • ekonomię społeczną
 • integrację społeczno-ekonomicznej społeczności zmarginalizowanych, w tym Romów
 • działań ukierunkowanych na budowanie zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego
 • integrację społeczno-gospodarczą obywateli państw trzecich, w tym migrantów
 • usługi społeczne i zdrowotne
 • usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

9. Pomoc Techniczna (EFRR) – 62 mln €

W priorytecie są realizowane 2 działania współfinansowane z EFRR, które wspierają:

 • instytucje programu w zarządzaniu zasobami ludzkimi i wzmocnienie ich potencjału administracyjnego
 • skuteczne procesy i procedury we wdrażaniu programu
 • funkcjonowanie komitetów, grup roboczych i doradczych, partnerów
 • beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu, m.in. w zakresie rozwoju ich kompetencji, zdolności administracyjnych, pomocy w dostosowaniu działań do Europejskiego Zielonego Ładu, podnoszenia wiedzy na temat wdrażania zasad horyzontalnych
 • komunikację i widoczność programu oraz funduszy europejskich

10. Pomoc Techniczna (EFS+) – 24 mln €

W priorytecie są realizowane 2 działania współfinansowane z EFS+, które wspierają:

 • instytucje programu w zarządzaniu zasobami ludzkimi i wzmocnienie ich potencjału administracyjnego
 • skuteczne procesy i procedury we wdrażaniu programu
 • funkcjonowanie komitetów, grup roboczych i doradczych, partnerów
 • beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu, m.in. w zakresie rozwoju ich kompetencji, zdolności administracyjnych, pomocy w dostosowaniu działań do Europejskiego Zielonego Ładu, podnoszenia wiedzy na temat wdrażania zasad horyzontalnych
 • komunikację i widoczność programu oraz funduszy europejskich.

 

Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.