Miasto Bydgoszcz - Instytucja Pośrednicząca
ogłasza nabór w ramach działania 03.01 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej BydOF-IP

Działanie 03.01 – Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej BydOF-IP [nabór nr FEKP.03.01-IP.02-014/2024]

Szczegóły naboru

Informacje o naborze

Miasto Bydgoszcz Instytucja Pośrednicząca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.03.01-IP.02-014/24 w ramach:

 • Działania: 3.1 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej BydOF – IP

Schematu: Projekty z zakresu rozwoju i usprawnienia systemu transportu miejskiego BydOF – IP

Sposób wyboru projektów: konkurencyjny

Kto może składać wnioski?

Typy wnioskodawców, którzy są uprawnieni do ubiegania się o dofinansowanie projektów:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorstwa,
 • zarządcy infrastruktury transportowej służącej organizacji transportu zbiorowego publicznego,
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • organizacje pozarządowe (wyłącznie jako partner).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie w postępowaniu to:

Zakres wsparcia to projekty dotyczące przynajmniej jednego z następujących przedsięwzięć:

 • infrastruktury transportu publicznego (m.in. budowa i przebudowa sieci tramwajowych, zaplecze techniczne do obsługi taboru, infrastruktura punktowa, przystanki, wysepki, węzły przesiadkowe, elementy wyposażenia dróg i ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego oraz pozostała infrastruktura niezbędna do rozwoju transportu publicznego i ograniczenia wykorzystania samochodów osobowych),
 • zakupu taboru tramwajowego na potrzeby publicznego transportu zbiorowego,
 • zakupu taboru autobusowego na potrzeby publicznego transportu zbiorowego,
 • inwestycji w infrastrukturę ładowania i tankowania pojazdów zeroemisyjnych,
 • działań związanych z ułatwianiem podróży multimodalnych, polityką parkingową (m.in. parkingi „park&ride” *) oraz priorytetyzacją ruchu pieszego i rowerowego (z wyłączeniem budowy i przebudowy dróg rowerowych),
 • Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) wspierających dekarbonizacje transportu i zrównoważoną mobilność,
 • pozostałych działań prowadzących do zmniejszenia zatłoczenia miast
  (np. ograniczenia w ruchu samochodowym w centrach miast),
 • działań informacyjno-promocyjne (wyłącznie jako część powyższych typów projektów).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczone na dofinansowanie projektów to 7 946 306,21 PLN .

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach:
• poniedziałki i wtorki 7:30-17.30,
• środy, czwartki i piątki 7:30-15:30.

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Jak składać wniosek

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w WOD2021 w terminie naboru. Po tym terminie WOD2021 zablokuje składanie wniosków. Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się w WOD2021 dostępnym na stronie internetowej: https://wod.cst2021.gov.pl/

Formularz wniosku jest dostępny w WOD2021 w ramach naboru: FEKP.03.01-IP.02-014/24

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem WOD2021, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: ami.fekp@um.bydgoszcz.pl do 12 września 2024 r., do godz. 10:00.
IP ZIT BydOF pozostawi bez rozpatrzenia zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób.

Dane organizatora

W trakcie

Finanse

BUDŻET
7 946 306,21 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

14.06.2024

Koniec naboru

12.09.2024

Wyniki

luty 2025