Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 07.02 Wsparcie dzieci i młodzieży poza edukacją formalną

Działanie 07.02 Wsparcie dzieci i młodzieży poza edukacją formalną – [nabór Nr FEKP.07.02-IZ.00-103/24]

Wyniki oceny formalno-merytorycznej

Projekty ocenione w ramach pierwszej puli 

Informujemy, iż w dniu 18 lipca 2024 r. przyjęta została uchwała w sprawie weryfikacji pierwszej puli projektów złożonych w okresie od 29.04.2024 r. do 10.06.2024 r. w naborze nr FEKP.07.02-IZ.00-103/24 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Wyniki częściowe

Złożone wnioski [03.07.2024 r.]

Publikujemy rejestr złożonych wniosków w ramach naboru ciągłego Nr FEKP.07.02-IZ.00-103/24. Rejestr dotyczy wniosków złożonych w terminie 11.06.2024 r. – 02.07.2024 r.

W tym terminie wpłynęło 10 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości 35 605 757,30 .

 

Złożone wnioski [11.06.2024 r.]

Publikujemy rejestr złożonych wniosków w ramach naboru ciągłego Nr FEKP.07.02-IZ.00-103/24. Rejestr dotyczy wniosków złożonych w terminie 29.04.2024 r. – 10.06.2024 r.

W tym terminie wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie o łącznej wartości 3 117 449,96 zł.

Szczegóły naboru

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.07.02-IZ.00-103/24 w ramach:

  • Działania: 07.02 Wsparcie dzieci i młodzieży poza edukacją formalną,
  • Schematu: –

Sposób wyboru projektów: konkurencyjny

Kto może składać wnioski?

Typy wnioskodawców, którzy są uprawnieni do ubiegania się o dofinansowanie projektów:

  1. Lokalna Grupa Działania, z którą została zawarta umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju (umowa ramowa), na perspektywę 2021-2027 z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach projektu objętego grantem to:

  1. rozwijanie umiejętności społecznych i obywatelskich, zwłaszcza uczniów i uczennic zagrożonych wypadnięciem z systemu szkolnego, poprzez utworzenie i wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania edukacyjnych klubów młodzieżowych. W ramach klubów możliwa jest realizacja różnorodnego obszaru tematycznego, uwzględniającego zainteresowania, zdolności, potrzeby oraz predyspozycje dzieci i młodzieży np. zajęcia filmowe, muzyczne, artystyczne, sportowe, z robotyki, programowania, nt. lokalnej tożsamości i kultury realizację spotkań, warsztatów i wizyt studyjnych;
  2. rozwijanie uzdolnień dzieci oraz młodzieży i ukierunkowanych na osiągniecie konkretnego celu edukacyjnego (np. przygotowanie i udział w krajowym lub międzynarodowym konkursie naukowym przy czym za konkurs naukowy nie będą uznawane konkursy wiedzy np. konkurs wiedzy z języka angielskiego czy konkurs wiedzy o wielkich Polakach);
  3. projekty przyczyniające się do wzrostu wiedzy i nabywania umiejętności przydatnych w wyborze ścieżek kształcenia i w przyszłym życiu zawodowym, np. poprzez warsztaty w obszarze ginących zawodów i związane z tradycją regionu[1].
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów to 76 551 401,73 zł (środki EFS+).

[1] są to projekty przyczyniające się do wzrostu wiedzy i nabywania umiejętności, kompetencji. Projekty nie mogą mieć charakteru jednorazowej interwencji np. wycieczki szkolnej (zwiedzanie muzeum), a cyklicznych zajęć przybliżających rzemiosło, na których uczestnicy nabędą umiejętności, kompetencje oraz wiedzę w zakresie ginących zawodów co może się przyczynić w przyszłości do wyboru ścieżki zawodowej u młodych osób zapewniając kontynuację wykonywania ginących profesji.

Jak składać wniosek

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w SOWA EFS
w terminie naboru. Po tym terminie SOWA EFS zablokuje składanie wniosków. Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się w SOWA EFS dostępnym na stronie internetowej: https://sowa2021.efs.gov.pl

 

Formularz wniosku jest dostępny w SOWA EFS w ramach naboru: FEKP.07.02-IZ.00-103/24.

 

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem SOWA EFS, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: amiz.fekp@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 29.04.2024 r. do godz. 10.00. Zgłaszany problem należy odpowiednio udokumentować (np. jako zrzut ekranu wraz z opisem błędnego działania). Zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób IZ pozostawi bez rozpatrzenia.

Pytania i odpowiedzi

Pytania o warunki postępowania można kierować na adres e-mail: efs.rlks@kujawsko-pomorskie.pl oraz pod numerem telefonu 56-652-18-07.

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Dane organizatora

W trakcie

Finanse

BUDŻET
76 551 401,73 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 95 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

29.04.2024

Koniec naboru

29.10.2024

Wyniki

marzec 2025