Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 08.20 Aktywne włączenie społeczne

Działanie 08.20 Aktywne włączenie społeczne – [nabór Nr FEKP.08.20-IZ.00-083/24]

Wyniki naboru

Informujemy, iż w odpowiedzi na zakończony 23 lutego 2024 r. nabór Nr FEKP.08.20-IZ.00-083/24 wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie. Wartość złożonych projektów wynosi 13 330 509,81 zł.

Szczegóły naboru

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.08.20-IZ.00-083/24 w ramach:

  • Działania: 08.20 Aktywne włączenie społeczne,
  • Schematu: Działania w zakresie integracji społeczności romskiej

Sposób wyboru projektów: konkurencyjny

 

Kto może składać wnioski?   

Typy wnioskodawców, którzy są uprawnieni do ubiegania się o dofinansowanie projektów:

Wnioskodawcą / partnerem (jeśli dotyczy) jest podmiot określony w katalogu w polu „Typ beneficjenta – ogólny” Szczegółowego Opisu Priorytetów w wersji aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru[1];

[1] Tj. Administracja publiczna, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Partnerstwa, Służby Publiczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie w postępowaniu to:
2. Wspieranie integracji społeczno-ekonomicznej społeczności zmarginalizowanych, takich jak Romowie:
a. usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym, zawodowym[2] dla członków społeczności zmarginalizowanych, umożliwiające ich włączenie w życie społeczne i zawodowe;
b. kompleksowe programy integracji społeczności zmarginalizowanych (w tym w szczególności kobiet oraz dzieci) ze społecznością lokalną, z uwzględnieniem działań mających na celu przezwyciężenie segregacji, uprzedzeń i dyskryminacji;
c. tworzenie partnerstw (z władzami lokalnymi, partnerami społecznymi, organizacjami reprezentującymi społeczność romską) oraz sieci network (np. sieci społeczne i zawodowe).

Typ „2a” jest działaniem obligatoryjnym do realizacji w ramach projektu.

Wnioskodawca zapewni zaangażowanie przedstawicieli społeczności romskiej na etapie przygotowania projektu poprzez wykazanie w projekcie, że jego założenia były skonsultowane ze społecznością romską z obszaru realizacji projektu.

[2] Należy mieć na uwadze, że:

  1. a) aktywizacja zawodowa powinna być realizowana przez podmioty wyspecjalizowane w tym obszarze,
  2. b) usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym nie powinny stanowić pierwszego elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji,
    jeśli stosowane są instrumenty i usługi rynku pracy analogiczne jak wskazane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, to są one realizowane w sposób i na zasadach określonych w tej ustawie i odpowiednich aktach wykonawczych do ustawy.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów to 9 691 117,65 zł (8 671 000,00 zł – środki EFS+,   1 020 117,65 zł – środki budżetu państwa).

Jak składać wniosek

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w SOWA EFS w terminie naboru. Po tym terminie SOWA EFS zablokuje składanie wniosków. Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się w SOWA EFS dostępnym na stronie internetowej: https://sowa2021.efs.gov.pl

Formularz wniosku jest dostępny w SOWA EFS w ramach naboru: FEKP.08.20-IZ.00-083/24.

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem SOWA EFS, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: amiz.fekp@kujawsko-pomorskie.pl do 23 lutego 2024 r., do godz. 10:00. Zgłaszany problem należy odpowiednio udokumentować (np. jako zrzut ekranu wraz z opisem błędnego działania). Zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób IZ pozostawi bez rozpatrzenia.

Pytania i odpowiedzi

Pytania o warunki postępowania można kierować na adres e-mail: pife.torun@kujawsko-pomorskie.plj.katarzynska@kujawsko-pomorskie.pl oraz pod numer tel.: 56 621 82 68, 56 652 18 46.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Dane organizatora

Dokumenty pomocnicze

pdf 12.36 MB

Obowiązuje od 30.01.2024 Poprzednie wersje

Poprzednie wersje

Zakończony

Finanse

BUDŻET
9 691 117,65 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 95 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

12.01.2024

Koniec naboru

23.02.2024

Wyniki

wrzesień 2024