Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 02.11 Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości ZITy regionalne

Działanie 2.11 Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości ZITy regionalne [nabór nr FEKP.02.11-IZ.00-087/24]

Wyniki naboru

[26.02.2024]

Informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 9 stycznia 2024 roku nabór Nr FEKP.02.11-IZ.00-087/24, w ramach którego nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 9 stycznia 2024 r. i trwać będzie do 9 lipca 2024 r., w okresie od 12 lutego 2024 r. do 23 lutego 2024 r. wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wynosi
5 062 691,50 zł.

Szczegóły naboru

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.02.11-IZ.00-087/24 w ramach:

Działania: 2.11 Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości ZITy regionalne

Sposób wyboru projektów: konkurencyjny

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę oraz partnera należącego do jednej z poniższych grup:

 • jednostki samorządu terytorialnego
 • przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego
 • partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W naborze wsparcie uzyskają projekty dotyczące przynajmniej jednego z następujących przedsięwzięć:

 1. modernizacja/naprawa sieci wodociągowych,
 2. inteligentne systemy monitowania i zarządzania siecią wodociągową,
 3. modernizacja stacji uzdatniania wody,
 4. rozbudowa systemów wodociągowych (m.in. nowe sieci wodociągowe, nowe stacje uzdatniania wody i ujęcia) – wyłącznie, gdy zapewniona jest gospodarka ściekowa zgodna z przepisami krajowymi i unijnymi na danym obszarze,
 5. działania informacyjno-edukacyjne w zakresie oszczędności wody pitnej przez mieszkańców i przedsiębiorstwa, itp. w celu ograniczenia strat wody oraz efektywnego wykorzystania istniejących zasobów wody pitnej stanowiące element ww. projektów infrastrukturalnych.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu wynosi 16 449 897,66 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jak składać wniosek

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w WOD2021 w terminie naboru. Po tym terminie WOD2021 zablokuje składanie wniosków.

Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się w WOD2021 dostępnym na stronie internetowej: https://wod.cst2021.gov.pl/

Formularz wniosku jest dostępny w WOD2021 w ramach naboru: FEKP.02.11-IZ.00-087/24

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem WOD2021, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: amiz.fekp@kujawsko-pomorskie.pl do 9 lipca 2024 r., do godz.10:00.
IZ pozostawi bez rozpatrzenia zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach:

 • poniedziałki i wtorki 7:30-17.30,
 • środy, czwartki i piątki 7:30-15:30.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Dane organizatora

Regulamin

zip 1.97 MB

Obowiązuje od 23.02.2024 Poprzednie wersje

Poprzednie wersje

W trakcie

Finanse

BUDŻET
16 449 897,66 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

09.01.2024

Koniec naboru

09.07.2024

Wyniki

grudzień 2024