Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 02.13 Gospodarka odpadami

Szczegóły naboru

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór nr FEKP.02.13-IZ.00-127/24 w ramach:

 • Działania: 2.13 Gospodarka odpadami
 • Schemat: Kompleksowe projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Sposób wyboru projektów: konkurencyjny

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę oraz partnera należących do jednej z poniższych grup:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W naborze wsparcie uzyskają projekty dotyczące przynajmniej jednego z następujących przedsięwzięć:

 1. Kompleksowe projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w tym budowa, rozbudowa instalacji przygotowania odpadów komunalnych do procesów recyklingu, materiałowego, recyklingu organicznego (bioodpadów), instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania (w tym sortowania) odpadów komunalnych w celu uzyskania jednolitych frakcji odpadów, które będą kierowane do dalszych procesów zagospodarowania odpadów,
  w szczególności recyklingu, lub do wykorzystania w procesach produkcyjnych. Wartość kosztów kwalifikowalnych nie większa niż 12 mln zł.
 2. Budowa, rozbudowa instalacji recyklingu odpadów pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych, w tym ulegających biodegradacji w procesach kompostowania lub fermentacji. Wartość kosztów kwalifikowalnych nie większa niż 8 mln zł.
 3. Działania edukacyjne i informacyjne w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym stanowiące element projektów inwestycyjnych wymienionych w punktach 1 i 2.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego naboru wynosi 25 953 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jak składać wniosek

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w WOD2021 w terminie naboru. Po tym terminie WOD2021 zablokuje składanie wniosków.

Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się w WOD2021 dostępnym na stronie internetowej: https://wod.cst2021.gov.pl/

Formularz wniosku jest dostępny w WOD2021 w ramach naboru: FEKP.02.13-IZ.00-127/24

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem WOD2021, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: amiz.fekp@kujawsko-pomorskie.pl do 29 lipca 2024 r., do godz. 10:00.

IZ pozostawi bez rozpatrzenia zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach:

 • poniedziałki i wtorki 7:30-17.30,
 • środy, czwartki i piątki 7:30-15:30.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Dane organizatora

W trakcie

Finanse

BUDŻET
25 953 000,00 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

17.06.2024

Koniec naboru

29.07.2024

Wyniki

grudzień 2024