Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 02.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie

Działanie 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie [nabór nr FEKP.02.15-IZ.00-093/24]

Wyniki naboru

Wyniki naboru [02.04.2024]

Informujemy, iż w odpowiedzi na nabór Nr FEKP.02.15-IZ.00-093/24, w ramach którego nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 11 stycznia 2024 r. i trwał do 29 marca 2024 r., wpłynęło 8 wniosków o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wynosi 19 769 253,01 zł.

Szczegóły naboru

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.02.15-IZ.00-093/24 w ramach:

Działania: 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie

Sposób wyboru projektów: konkurencyjny

            

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę oraz partnera należącego do jednej z poniższych grup:

– jednostki samorządu terytorialnego,

– organy administracji rządowej,

– państwowe jednostki organizacyjne,

– państwowe osoby prawne,

– organizacje pozarządowe,

– uczelnie,

– PGL Lasy Państwowe.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W naborze wsparcie uzyskają projekty dotyczące następujących przedsięwzięć:

  • przedsięwzięcia zwiększające potencjał przyrodniczy regionu poprzez działania bezpośrednio związane z ochroną siedlisk i gatunków,
  • przedsięwzięcia związane z ochroną ex situ w ogrodach botanicznych i zoologicznych,
  • projekty w zakresie zwalczania inwazyjnych gatunków obcych,
  • działania rozwijające infrastrukturę związaną z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo [1] (na obszarach chronionych z tytułu ustawy o ochronie przyrody [2],
  • działania informacyjno-edukacyjne, podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie właściwych zachowań społecznych w odniesieniu do dziedzictwa przyrodniczego i walorów krajobrazowych regionu (jako element projektów 1-4).

[1] Możliwe jest finansowanie wyłącznie infrastruktury niezbędnej do osiągnięcia celu jakim jest ochrona obszarów chronionych, siedlisk i gatunków poprzez kanalizację ruchu turystycznego. W ramach działań będzie możliwość finansowania w tym celu obiektów małej architektury, które służyć będą ograniczeniu degradacji środowiska przyrodniczego w miejscach wypoczynku, na szlakach turystycznych i spacerowych, a przez które należy rozumieć niewielkie obiekty, jak np. ławki, śmietniki, wiaty, stojaki na rowery, kładki, pomosty, schody terenowe, ogrodzenia, wytyczenie i oznakowanie szlaku turystycznego.

[2] Poprzez obszar chroniony należy rozumieć obszar/formę ochrony przyrody rozumieniu art. 6 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Inwestycje, które nie przyczyniają się do ochrony, odnowy oraz zrównoważonego użytkowania obszarów chronionych, jak np. parkingi czy też drogi dojazdowe, nie będą kwalifikowalne.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu wynosi 25 518 612,22 zł, w tym w kwocie 22 832 442,51 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w kwocie 2 686 169,71 zł pochodzących z Budżetu Państwa.

Jak składać wniosek

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w WOD2021 w terminie naboru. Po tym terminie WOD2021 zablokuje składanie wniosków.

Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się w WOD2021 dostępnym na stronie internetowej: https://wod.cst2021.gov.pl/

Formularz wniosku jest dostępny w WOD2021 w ramach naboru: FEKP.02.15-IZ.00-093/24

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem WOD2021, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: amiz.fekp@kujawsko-pomorskie.pl do 29 marca 2024 r., do godz.10:00.

IZ pozostawi bez rozpatrzenia zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach:

  • poniedziałki i wtorki 7:30-17.30,
  • środy, czwartki i piątki 7:30-15:30.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Dane organizatora

Regulamin

pdf 447.64 KB

Obowiązuje od 21.05.2024 Poprzednie wersje

Poprzednie wersje

Zakończony

Finanse

BUDŻET
25 518 612,22 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 95 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

11.01.2024

Koniec naboru

29.03.2024

Wyniki

sierpień 2024