Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 02.04 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków zabytkowych

Działanie 2.4 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków zabytkowych [nabór nr FEKP.02.04-IZ.00-117/24]

Szczegóły naboru

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
ogłasza nabór nr FEKP.02.04-IZ.00-117/24 w ramach:

 

Działania: 2.4 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków zabytkowych

 

Schemat: Wzrost efektywności energetycznej budynków zabytkowych

Schemat 2: Wzrost efektywności energetycznej budynków zabytkowych – pozostałe

 

Sposób wyboru projektów: konkurencyjny

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę oraz partnera należących do jednej z poniższych grup:

 

 • jednostki samorządu terytorialnego (inne niż samorząd województwa),
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego innych niż samorząd województwa,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • spółki prawa handlowego z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego innych niż samorząd województwa,
 • partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W naborze wsparcie uzyskają projekty dotyczące przedsięwzięć z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej zabytkowych [1] budynków publicznych [2]. Przedsięwzięcia mogą dotyczyć m.in.:

 • ocieplenia obiektu, wymiany pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją,
 • przebudowy systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów zarządzania budynkiem,
 • realizacji mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
 • budowy i przebudowy instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach na potrzeby własne,
 • instalacji systemów chłodzących, w tym również z OZE.

 

W przypadku wymiany źródeł ciepła nie będą wprowadzane piece węglowe.

 

[1] Jako obiekt zabytkowy należy rozumieć obiekt wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków lub wpisany do ewidencji zabytków, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.). Definicja zabytku w rozumieniu ww. ustawy.

[2] Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej (z wyłączeniem obiektów szpitali, których funkcjonowanie w publicznym systemie zdrowia nie wynika z map potrzeb zdrowotnych), społecznej lub socjalnej, sportu oraz prowadzenia pozostałych zadań własnych samorządu terytorialnego, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych na cele mieszkalne np.: akademiki, internaty, bursy, domy zakonne, domy nauczycielskie. Ponadto wspierane mogą być budynki, w których działalność inna niż ww. zajmuje nie więcej niż 50% powierzchni wewnętrznej budynku.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego naboru wynosi 17 237 200,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jak składać wniosek

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w WOD2021 w terminie naboru. Po tym terminie WOD2021 zablokuje składanie wniosków.

 

Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się w WOD2021 dostępnym na stronie internetowej: https://wod.cst2021.gov.pl/

 

Formularz wniosku jest dostępny w WOD2021 w ramach naboru: FEKP.02.04-IZ.00-117/24

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem WOD2021, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: amiz.fekp@kujawsko-pomorskie.pl do 8 lipca 2024 r., do godz.10:00.
IZ pozostawi bez rozpatrzenia zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach:

 • poniedziałki i wtorki 7:30-17.30,
 • środy, czwartki i piątki 7:30-15:30.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Dane organizatora

Regulamin

Zakończony

Finanse

BUDŻET
17 237 200,00 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

29.05.2024

Koniec naboru

08.07.2024

Wyniki

listopad 2024