Miasto Bydgoszcz - Instytucja Pośrednicząca
ogłasza nabór w ramach działania 02.06 Adaptacja do zmian klimatu w miastach BydOF-IP

Działanie 2.6 Adaptacja do zmian klimatu w miastach BydOF-IP [nabór nr FEKP.02.06-IP.02-010/24]

Wyniki częściowe

Nabór ciągły

Złożone wnioski [22.01.2024-30.06.2024]

Publikujemy rejestr złożonych wniosków w ramach naboru ciągłego Nr FEKP.02.06-IP.02-010/24.

Rejestr dotyczy wniosków złożonych w terminie 22.01.2024-30.06.2024.

W tym terminie wpłynęły dwa wnioski o dofinansowanie o łącznej wartości dofinansowania 3 727 380,33 zł.

Szczegóły naboru

Informacje o naborze

Miasto Bydgoszcz Instytucja Pośrednicząca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.02.06-IP.02-010/24 w ramach:

 • Działania: 2.6 Adaptacja do zmian klimatu w miastach BydOF-IP,

Sposób wyboru projektów: konkurencyjny

 

Kto może składać wnioski?

Typy wnioskodawców, którzy są uprawnieni do ubiegania się o dofinansowanie projektów:

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 • Spółdzielnie mieszkaniowe,
 • Wspólnoty mieszkaniowe,
 • Towarzystwa budownictwa społecznego,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Uczelnie
 • Przedsiębiorstwa,
 • Państwowe jednostki organizacyjne (wyłącznie w ramach partnerstwa z jednostka samorządu terytorialnego),
 • Państwowe osoby prawne (wyłącznie w ramach partnerstwa z jednostka samorządu terytorialnego)
 • Kościoły i związki wyznaniowe,
 • Spółki wodne,
 • Partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie w postępowaniu to:

 • działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu w miastach i innych obszarach zurbanizowanych, ukierunkowane na zapobieganie i ograniczenie skutków ekstremalnych zjawisk klimatycznych,
 • działania z zakresu edukacji oraz promocji dobrych praktyk w odniesieniu do kwestii klimatycznych, ochrony zasobów wodnych oraz szeroko pojmowanego bezpieczeństwa ekologicznego (jako element projektu określonego wyżej).

Nie będą wspierane projekty dotyczące wód opadowych, w których głównym założeniem jest ich odprowadzenie do kanalizacji ściekowej. Działania tego typu muszą uwzględniać spójność miejskich ekosystemów umożliwiających m.in. regulowanie lokalnego klimatu i obiegu wody, stwarzać siedliska życia i migracji gatunków fauny i flory (ciągłość funkcji ekologicznych) oraz możliwość rekreacji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu wynosi 9 817 746,47 zł,  w tym 9 817 746,47 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 0 zł z budżetu państwa.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach:
• poniedziałki i wtorki 7:30-17.30,
• środy, czwartki i piątki 7:30-15:30.

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Jak składać wniosek

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w WOD2021 w terminie naboru. Po tym terminie WOD2021 zablokuje składanie wniosków.

Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się w WOD2021 dostępnym na stronie internetowej: https://wod.cst2021.gov.pl/

Formularz wniosku jest dostępny w WOD2021 w ramach naboru: FEKP.02.06-IP.02-010/24.

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem WOD2021, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: ami.fekp@um.bydgoszcz.pl do 30.06.2024 r., do godz.10:00.
IP pozostawi bez rozpatrzenia zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób.

Dane organizatora

Regulamin

pdf 928.56 KB

Obowiązuje od 26.01.2024 Poprzednie wersje

Poprzednie wersje

Zakończony

Finanse

BUDŻET
9 817 746,47 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

22.01.2024

Koniec naboru

30.06.2024

Wyniki

listopad 2024