Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 02.07 Adaptacja do zmian klimatu w miastach ZITy regionalne

Działanie 2.7 Adaptacja do zmian klimatu w miastach ZITy regionalne [nabór nr FEKP.02.07-IZ.00-091/24]

Wyniki naboru

Wyniki naboru – I pula [15.07.2024]
Informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszony nabór Nr FEKP.02.07-IZ.00-091/24, w ramach którego nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 22 stycznia 2024 r. i trwać będzie do 22 lipca 2024 r., w okresie od 1 lipca 2024 r. do 7 lipca 2024 r. wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wynosi 4 082 622,12zł.

Szczegóły naboru

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i    Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.02.07-IZ.00-091/24 w ramach:

Działania: 2.7 Adaptacja do zmian klimatu w miastach ZITy regionalne

Sposób wyboru projektów: konkurencyjny

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez uprawnionego

Wnioskodawcę oraz partnera należącego do jednej z poniższych grup:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego,
 • organizacje pozarządowe,
 • uczelnie,
 • przedsiębiorstwa,
 • państwowe jednostki organizacyjne (wyłącznie w ramach partnerstwa
  z jednostką samorządu terytorialnego),
 • państwowe osoby prawne (wyłącznie w ramach partnerstwa z jednostką samorządu terytorialnego),
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • spółki wodne,
 • partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W naborze wsparcie uzyskają projekty dotyczące:

 • działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu w miastach i innych obszarach zurbanizowanych, ukierunkowane na zapobieganie i ograniczenie skutków ekstremalnych zjawisk klimatycznych, m.in. mała retencja wodna, gospodarowanie wodami opadowymi, przywracanie zdegradowanym terenom zieleni i zbiornikom wodnym ich pierwotnych funkcji, realizacja zbiorników wodnych, wymiana szczelnych powierzchni gruntu na     przepuszczalne, zwiększanie powierzchni terenów zielonych, nasadzenia drzew i krzewów, tworzenie łąk kwietnych, ogrodów deszczowych, zazielenianie elementów infrastruktury miejskiej (np. murów, dachów, torowisk), wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew w celu przedłużenia ich żywotności,
 • działań z zakresu edukacji oraz promocji dobrych praktyk w odniesieniu do kwestii klimatycznych, ochrony zasobów wodnych oraz szeroko pojmowanego bezpieczeństwa ekologicznego (wyłącznie jako element powyższych projektów).

Nie będą wspierane projekty dotyczące wód opadowych, w których głównym założeniem jest ich odprowadzenie do kanalizacji ściekowej. Działania tego typu muszą uwzględniać spójność miejskich ekosystemów umożliwiających m.in. regulowanie lokalnego klimatu i obiegu wody, stwarzać siedliska życia i migracji gatunków fauny i flory (ciągłość funkcji ekologicznych) oraz możliwość rekreacji

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego naboru wynosi 41 152 800,08 pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jak składać wniosek

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w WOD2021 w terminie naboru. Po tym terminie WOD2021 zablokuje składanie wniosków.

Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się w WOD2021 dostępnym na stronie internetowej: https://wod.cst2021.gov.pl/

Formularz wniosku jest dostępny w WOD2021 w ramach naboru: FEKP.02.07-IZ.00-091/24

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem WOD2021, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: amiz.fekp@kujawsko-pomorskie.pl do 22 lipca 2024 r., do godz.10:00.
IZ pozostawi bez rozpatrzenia zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach:

 • poniedziałki i wtorki 7:30-17.30,
 • środy, czwartki i piątki 7:30-15:30.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Dane organizatora

W trakcie

Finanse

BUDŻET
41 152 800,08 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

22.01.2024

Koniec naboru

22.07.2024

Wyniki

grudzień 2024