Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 02.09 Mała retencja i adaptacja do zmian klimatu w regionie

Działanie 2.9 Mała retencja i adaptacja do zmian klimatu w regionie [nabór nr FEKP.02.09-IZ.00-116/24]

Szczegóły naboru

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
ogłasza nabór nr FEKP.02.09-IZ.00-116/24 w ramach:

 

Działania: 2.9 Mała retencja i adaptacja do zmian klimatu w regionie

Schemat: Rozwój małej retencji

 

Sposób wyboru projektów: konkurencyjny

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę oraz partnera należących do jednej z poniższych grup:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • spółki wodne,
 • instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną,
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W naborze wsparcie uzyskają projekty dotyczące jednego z następujących przedsięwzięć:

 • rozwoju infrastruktury małej retencji wodnej, w tym budowy lub remontu urządzeń służących do retencjonowania wód (np. jazy, zastawki, podpiętrzenia),
 • przedsięwzięcia przywracającego zdolności retencyjne naturalnych terenów podmokłych, odtwarzające tereny podmokłe, przywracające naturalne koryta rzeczne, zwiększające powierzchnię i ilość zadrzewień śródpolnych, a także tworzenie i odtwarzanie małych zbiorników retencyjnych (w tym oczek wodnych) na terenach rolniczych[1].

 

[1] Realizacja zbiorników retencyjnych (w tym oczek wodnych) powinna służyć podniesieniu wód powierzchniowych lub gruntowych. Nie będą wspierane zbiorniki retencyjne służące czerpaniu z nich wody do nawodnień do celów rolniczych.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego naboru wynosi 86 186 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jak składać wniosek

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w WOD2021 w terminie naboru. Po tym terminie WOD2021 zablokuje składanie wniosków.

 

Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się w WOD2021 dostępnym na stronie internetowej: https://wod.cst2021.gov.pl/

 

Formularz wniosku jest dostępny w WOD2021 w ramach naboru: FEKP.02.09-IZ.00-116/24

 

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem WOD2021, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: amiz.fekp@kujawsko-pomorskie.pl do 8 lipca 2024 r., do godz.10:00.
IZ pozostawi bez rozpatrzenia zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach:

 • poniedziałki i wtorki 7:30-17.30,
 • środy, czwartki i piątki 7:30-15:30.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
86 186 000,00 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

29.05.2024

Koniec naboru

08.07.2024

Wyniki

listopad 2024