Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 03.02 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej ZITy regionalne

Działanie 3.2 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej ZITy regionalne [nabór nr FEKP.03.02-IZ.00-115/24]

Szczegóły naboru

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór nr FEKP.03.02-IZ.00-115/24 w ramach:

Działania: 3.2 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej ZITy regionalne

Schemat: Projekty z zakresu rozwoju i usprawnienia systemu transportu miejskiego (ZITy regionalne)

Sposób wyboru projektów: konkurencyjny

 

Kto może składać wnioski?

Nabór jest skierowany do następujących podmiotów z obszaru ZIT regionalnych (z wyłączeniem ZIT BydOF):

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorstwa,
 • zarządcy infrastruktury transportowej służącej organizacji transportu zbiorowego publicznego,
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym
  w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • organizacje pozarządowe (wyłącznie jako partner).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zakres wsparcia to projekty dotyczące przynajmniej jednego z następujących przedsięwzięć:

 • infrastruktury transportu publicznego (m.in. budowa i przebudowa sieci tramwajowych, zaplecze techniczne do obsługi taboru, infrastruktura punktowa, przystanki, wysepki, węzły przesiadkowe, elementy wyposażenia dróg i ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego oraz pozostała infrastruktura niezbędna do rozwoju transportu publicznego i ograniczenia wykorzystania samochodów osobowych),
 • zakupu taboru tramwajowego na potrzeby publicznego transportu zbiorowego,
 • zakupu taboru autobusowego na potrzeby publicznego transportu zbiorowego,
 • inwestycji w infrastrukturę ładowania i tankowania pojazdów zeroemisyjnych,
 • działań związanych z ułatwianiem podróży multimodalnych, polityką parkingową (m.in. parkingi „park&ride” *) oraz priorytetyzacją ruchu pieszego i rowerowego (z wyłączeniem budowy i przebudowy dróg rowerowych),
 • Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) wspierających dekarbonizacje transportu i zrównoważoną mobilność,
 • pozostałych działań prowadzących do zmniejszenia zatłoczenia miast
  (np. ograniczenia w ruchu samochodowym w centrach miast),
 • działań informacyjno-promocyjne (wyłącznie jako część powyższych typów projektów).

* Zgodnie z definicją parkingu „park & ride” i Stanowiskiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie możliwości dofinansowania parkingów typu „parkuj i jedź” („park & ride” – P&R) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujawi Pomorza 2021-2027 (FEdKP) – Działanie 3.1 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej BydOF-IP, Działanie 3.2 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej ZITy regionalne, Działanie 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT, Działanie 4.2 Rozwój i poprawa zrównoważonej mobilności na szczeblu regionalnym i lokalnym.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego naboru wynosi 71 649 831,98 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jak składać wniosek

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w WOD2021 w terminie naboru. Po tym terminie WOD2021 zablokuje składanie wniosków.

Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się w WOD2021 dostępnym na stronie internetowej: https://wod.cst2021.gov.pl/

Formularz wniosku jest dostępny w WOD2021 w ramach naboru: FEKP.03.02-IZ.00-115/24

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem WOD2021, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: amiz.fekp@kujawsko-pomorskie.pl do 9 września 2024 r., do godz. 10:00.
IZ pozostawi bez rozpatrzenia zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach:

 • poniedziałki i wtorki 7:30-17.30,
 • środy, czwartki i piątki 7:30-15:30.

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Dane organizatora

Regulamin

pdf 492.05 KB

Obowiązuje od 12.06.2024 Poprzednie wersje

Poprzednie wersje

pdf 240.73 KB

Obowiązuje od 12.06.2024 Poprzednie wersje

Poprzednie wersje

Dokumenty pomocnicze

W trakcie

Finanse

BUDŻET
71 649 831,98 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

09.05.2024

Koniec naboru

09.09.2024

Wyniki

luty 2025