Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 03.03 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT

Działanie 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT [nabór nr FEKP.03.03-IZ.00-126/24]

Szczegóły naboru

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór nr FEKP.03.03-IZ.00-126/24 w ramach:

Działania: 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT

Sposób wyboru projektów: konkurencyjny

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę oraz partnera należących do jednej z poniższych grup:

 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorstw,
 • zarządców infrastruktury transportowej służącej organizacji transportu zbiorowego publicznego,
 • podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • organizacje pozarządowe (wyłącznie jako partner).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W naborze wsparcie uzyskają projekty dotyczące przynajmniej jednego z następujących przedsięwzięć:

 • infrastruktury transportu publicznego (m.in. budowa i przebudowa sieci tramwajowych, zaplecze techniczne do obsługi taboru, infrastruktura punktowa, przystanki, wysepki, węzły przesiadkowe, elementy wyposażenia dróg i ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego oraz pozostałej infrastruktury niezbędnej do rozwoju transportu publicznego i ograniczenia wykorzystania samochodów osobowych),
 • zakupu taboru tramwajowego na potrzeby publicznego transportu zbiorowego,
 • zakupu taboru autobusowego na potrzeby publicznego transportu zbiorowego,
 • inwestycji w infrastrukturę ładowania i tankowania pojazdów zeroemisyjnych, działań związanych z ułatwianiem podróży multimodalnych, polityką parkingową (m.in. parkingi „park&ride”[1]  oraz priorytetyzacją ruchu pieszego i rowerowego (z wyłączeniem budowy i przebudowy dróg rowerowych),
 • Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) wspierających dekarbonizacje transportu i zrównoważoną mobilność,
 • pozostałych działań prowadzących do zmniejszenia zatłoczenia miast (np. ograniczenia w ruchu samochodowym w centrach miast),
 • działań informacyjno-promocyjnych (wyłącznie jako część powyższych typów projektów).

[1] Zgodnie z definicją parkingu „park & ride” i Stanowiskiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie możliwości dofinansowania parkingów typu „parkuj i jedź” („park & ride” – P&R) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (FEdKP) – Działanie 3.1 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej BydOF-IP, Działanie 3.2 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej ZITy regionalne, Działanie 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT, Działanie 4.2 Rozwój i poprawa zrównoważonej mobilności na szczeblu regionalnym i lokalnym.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego naboru wynosi 7 721 400,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jak składać wniosek

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w WOD2021 w terminie naboru. Po tym terminie WOD2021 zablokuje składanie wniosków.

Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się w WOD2021 dostępnym na stronie internetowej: https://wod.cst2021.gov.pl/

Formularz wniosku jest dostępny w WOD2021 w ramach naboru: FEKP.03.03-IZ.00-126/24

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem WOD2021, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: amiz.fekp@kujawsko-pomorskie.pl do 9 sierpnia 2024 r., do godz. 10:00.

IZ pozostawi bez rozpatrzenia zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach:

 • poniedziałki i wtorki 7:30-17.30,
 • środy, czwartki i piątki 7:30-15:30.

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Dane organizatora

Dokumenty pomocnicze

W trakcie

Finanse

BUDŻET
7 721 400,00 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

10.06.2024

Koniec naboru

09.08.2024

Wyniki

styczeń 2005