Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 06.11 Restauracja i adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Działanie 6.11 Restauracja i adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego i naturalnego [nabór nr FEKP.06.11-IZ.00-129/24]

Szczegóły naboru

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza
nabór nr FEKP.06.11-IZ.00-129/24 w ramach:

  • Działania: 6.11 Restauracja i adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Sposób wyboru projektów: niekonkurencyjny

 

Kto może składać wnioski? 

Wnioskodawcą uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

Wsparcie uzyska projekt obejmujący prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych[1], w otoczeniu zabytku[2] i na obszarach zabytkowych, obszarach poprzemysłowych o wartościach historycznych wraz z popularyzacją wykorzystania dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu.

[1] Wsparciem objęte będą projekty dotyczące zabytków wpisanych do rejestru zabytków na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Definicja zabytku w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

[2] Przez otoczenie należy rozumieć teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego naboru wynosi 14 454 892,77 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jak składać wniosek

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z  załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w  WOD2021 w terminie naboru. Po tym terminie  WOD2021 zablokuje składanie wniosków.

Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć  konto i zalogować się w WOD2021 dostępnym na  stronie internetowej: https://wod.cst2021.gov.pl/  

Formularz wniosku jest dostępny w WOD2021 w  ramach naboru: FEKP.06.11-IZ.00-129/24

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z  funkcjonowaniem WOD2021, może je zgłaszać  wyłącznie na adres e-mail: amiz.fekp@kujawsko-pomorskie.pl do 5 sierpnia 2024 r., do godz.10:00.

IZ pozostawi bez rozpatrzenia zgłoszenia wysłane w  innym terminie i w inny sposób.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy punktów  informacyjnych czynnych w godzinach:

  • poniedziałki i wtorki 7:30-17.30,
  • środy, czwartki i piątki 7:30-15:30.

 

Dowiedz się więcej  

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. 

Dane organizatora

W trakcie

Finanse

BUDŻET
14 454 892,77 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
niekonkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

05.07.2024

Koniec naboru

05.08.2024

Wyniki

październik 2024