Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 06.08 Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Działanie 6.8 Inwestycje w infrastrukturę społeczną [nabór nr FEKP.06.08-IZ.00-112/24]

Szczegóły naboru

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza
nabór nr FEKP.06.08-IZ.00-112/24 w ramach:

  • Działania: 6.8 Inwestycje w infrastrukturę społeczną
  • Schematu: Inwestycje w infrastrukturę na potrzeby usług społecznych świadczonych w środowisku – mieszkania treningowe lub wspomagane

Sposób wyboru projektów: konkurencyjny

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez uprawnionego

Wnioskodawcę oraz partnera należącego do jednej z poniższych grup:

– jednostka samorządu terytorialnego lub

– organizacja pozarządowa [1] lub

– podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym [2]

Mieszkania treningowe lub wspomagane [3] będące przedmiotem wniosku o dofinansowanie projektu muszą być prowadzone przez podmiot uprawniony tzn.:

  • jednostkę organizacyjną pomocy społecznej [4] lub
  • organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym, prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, pieczy zastępczej lub integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które realizują zadanie zlecone przez jednostkę samorządu terytorialnego polegające na prowadzeniu mieszkania (na zasadach określonych w art. 25 ustawy o pomocy społecznej).

Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym mogą wystąpić samodzielnie jako wnioskodawca, tylko w sytuacji, gdy prowadzą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej.

W imieniu jednostek organizacyjnych pomocy społecznej nieposiadających osobowości prawnej wniosek składa zawsze podmiot prowadzący (np. powiat, gmina, kościelna osoba prawna, spółdzielnia socjalna).

Status podmiotu, który na wspartej w ramach projektu infrastrukturze będzie prowadzić mieszkanie należy wskazać we wniosku o dofinansowanie wraz z informacją o spełnieniu przesłanek z ustawy uprawniających do ich prowadzenia.

 

[1] organizacja pozarządowa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), dalej: ustawa o pożytku publicznym.

[2] podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym.

[3] na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), dalej: ustawa o pomocy społecznej

[4] Jednostki organizacyjne pomocy społecznej wymienione w art. 6 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej to: regionalny ośrodek polityki społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek pomocy społecznej, centrum usług społecznych – w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818), dom pomocy społecznej, placówka specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodek wsparcia i ośrodek interwencji kryzysowej.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W naborze wsparcie uzyskają projekty dotyczące następujących przedsięwzięć:

budowa, przebudowa, remont, wyposażenie obiektów na potrzeby prowadzenia mieszkań treningowych [1] lub wspomaganych [2], adresowanych do różnych grup osób, w szczególności do:

  1. osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, w tym wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
  2. rodzin i dzieci ze względu na trudną sytuację życiową;
  3. osób w kryzysie zdrowia psychicznego;
  4. osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych bezdomnością.

Budowa nowych obiektów jest możliwa jedynie gdy Wnioskodawca uzasadni brak możliwości wykorzystania, zgodnie z przeznaczeniem opisanym w projekcie, obiektów na danym obszarze.

 

[1] Mieszkanie treningowe – forma pomocy społecznej określona w art. 53  ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.).

[2] Mieszkanie wspomagane – forma pomocy społecznej określona w art. 53  ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.).

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego naboru wynosi 31 212 808,82 zł,
w tym 27 927 250,00 zł
pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie oraz 3 285 558,82 zł z Budżetu Państwa.

Jak składać wniosek

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w WOD2021 w terminie naboru. Po tym terminie WOD2021 zablokuje składanie wniosków.

Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się w WOD2021 dostępnym na stronie internetowej: https://wod.cst2021.gov.pl/

Formularz wniosku jest dostępny w WOD2021 w ramach naboru: FEKP.06.08-IZ.00-112/24

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem WOD2021, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: amiz.fekp@kujawsko-pomorskie.pl do 27 czerwca 2024 r., do godz.10:00.
IZ pozostawi bez rozpatrzenia zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach:

  • poniedziałki i wtorki 7:30-17.30,
  • środy, czwartki i piątki 7:30-15:30.

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Dane organizatora

Regulamin

pdf 481.15 KB

Obowiązuje od 21.05.2024 Poprzednie wersje

Poprzednie wersje

W trakcie

Finanse

BUDŻET
31 212 808,82 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 95 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

15.04.2024

Koniec naboru

27.06.2024

Wyniki

listopad 2024