Procedura służąca do włączania zapisów Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON) do praktyki wdrażania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Procedura służąca do włączania zapisów Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON) do praktyki wdrażania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Procedura została opracowana na podstawie załącznika nr 3 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027

Instytucja zarządzająca Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego – IZ)   oraz instytucje pośredniczące (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (IP), Urząd Miasta Bydgoszczy ZIT BydOF (IP) są zobowiązane do podejmowania działań na rzecz wyrównywania szans oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Równość szans w ramach programu jest zagwarantowana na każdym etapie wdrażania programu, tj. programowania, wyboru i  wdrażania projektów, kontroli projektów oraz monitorowania i ewaluacji.

Każdy beneficjent ma obowiązek przestrzegania KPON w trakcie realizacji projektu. Każdy  projekt jest  oceniany pod kątem kryterium zgodności z KPON. W praktyce oznacza to, że dofinansowania nie otrzymają projekty, które mogą potencjalnie naruszać prawa i wolności określone w KPON.

Analiza przepisów KPON w zakresie wsparcia Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Projekty, które otrzymają dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 powinny być zgodne z zapisami KPON, a w szczególności z następującymi artykułami:

 • 5 – Równość i niedyskryminacja
 • 6 – Kobiety z niepełnosprawnościami
 • 7 – Dzieci z niepełnosprawnościami
 • 8 – Podnoszenie świadomości
 • 9 – Dostępność
 • 12 – Równość wobec prawa
 • 16 – Wolność od wykorzystywania, przemocy i nadużyć
 • 19 – Niezależne życie i włączenie w społeczność lokalną
 • 20 – Mobilność
 • 21 – Wolność wypowiadania się i wyrażania opinii oraz dostęp do informacji
 • 24 – Edukacja
 • 25 – Zdrowie
 • 26 – Rehabilitacja i habilitacja
 • 27 – Praca i zatrudnienie
 • 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna
 • 29 – Udział w życiu politycznym i publicznym
 • 30 – Udział w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie
 • 31 – Statystyka i zbieranie danych

Zgłoszenie o podejrzeniu niezgodności z KPON

W celu zagwarantowania przestrzegania praw i wolności określonych w Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, istnieje możliwość zgłoszenia niezgodności z tą kartą projektów/działań realizowanych przez beneficjenta lub instytucje realizujące Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Kto może zgłosić podejrzenie niezgodności z KPON?

Podejrzenie niezgodności projektów/działań z KPON może zgłosić osoba z niepełnosprawnością lub opiekun prawny takiej osoby. W procesie składania zgłoszenia konieczne jest wykazanie interesu faktycznego – musi istnieć podstawa faktyczna dla danej osoby do złożenia zgłoszenia (np. konieczność zrealizowania swojego uprawnienia lub obowiązku).

Ponadto, każdy podmiot/osoba – w tym również organizacje pozarządowe działające na rzecz dostępności lub równego traktowania – mogą informować beneficjenta/IZ/IP o zauważonych problemach, nieprawidłowościach czy błędach związanych ze stosowaniem przepisów KPON w związku z realizacją projektu/programu.

Jak zgłosić podejrzenie niezgodności z KPON?

Zgłoszenia o podejrzeniu niezgodności z KPON projektu/działań realizowanych przez beneficjenta lub projektu/działań realizowanych przez instytucję zarządzającą/instytucję pośredniczącą można zgłosić:

 1. poprzez wypełnienie formularza elektronicznego on-line: Formularz zgłoszenia podejrzenia o niezgodności projektu lub działań z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych
 2. poprzez wypełnienie formularza w wersji papierowej oraz: przesłanie go drogą elektroniczną na adres mailowy zasadyrownosciowe@kujawsko-pomorskie.pl wpisując temat „Zgłoszenie o podejrzeniu niezgodności z KPON” lub przesłanie go na adres pocztowy lub poprzez doręczenie osobiście do urzędu:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
ul. Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
Koordynator ds. Karty praw podstawowych i zasad równościowych
Pani Lucyna Tkaczyk
z dopiskiem „Zgłoszenie o podejrzeniu niezgodności z KPON”

Formularz zgłoszenia podejrzenia o niezgodności projektu lub działań z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych (Word)

Jak długo trwa rozpatrzenie zgłoszenia?

Zgłoszenia o podejrzeniu niezgodności projektu /działań z KPON będą rozpatrywane w terminie 2 miesięcy od ich wpływu do IZ. Termin może zostać wydłużony w uzasadnionych przypadkach. IZ poinformuje o tym zgłaszającego.

IZ jest zobowiązana do rozpatrzenia zgłoszenia i podjęcia odpowiednich kroków zmierzających do jego uwzględnienia lub odrzucenia.

Anonimowe zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

IZ udzieli zgłaszającemu odpowiedzi w formie, w jakiej otrzymano zgłoszenie. Zgłaszający może też określić inną formę odpowiedzi, podając dane niezbędne do jej udzielenia.

Jeśli naruszenie KPON oraz związane z tym naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego zostanie potwierdzone, IZ/Rzecznik Funduszy Europejskich (RFE)  skieruje zgłoszenie do odpowiednich służb, np. do Rzecznika Praw Obywatelskich, Państwowej Inspekcji Pracy, Rzecznika Praw Pacjenta, a także właściwych organów ściągania.

IZ/RFE informuje wnioskodawcę o możliwości złożenia skargi do właściwych organów/instytucji niezależnie od wyników przeprowadzonej przez siebie weryfikacji.

Żadne zgłoszenie do Instytucji Zarządzającej/ Rzecznika Funduszy Europejskich/ Koordynatora ds. KPP i zasad równościowych nie wstrzymuje toku postępowań prowadzonych przez inne organy oraz biegu terminów dotyczących tych postępowań.