Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) to narzędzie służące włączeniu obywateli na szczeblu lokalnym w inicjowanie i realizację działań na rzecz rozwoju lokalnego.

Instrument RLKS jest wdrażany zgodnie z ustawą o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, w oparciu o wspólne inicjatywy samorządów lokalnych, partnerów społeczno-gospodarczych oraz mieszkańców.

W ramach RLKS społeczność z danego obszaru tworzy partnerstwo lokalne, które tworzy i realizuje strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Co istotne, rozwój jest inicjowany w sposób oddolny – przez mieszkańców obszaru LSR.

W województwie kujawsko-pomorskim w latach 2021-2027 będzie realizowanych
27 LSR:

 • 20 strategii realizowanych na obszarach wiejskich wraz z obszarami miast poniżej 20 000 mieszkańców – finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW);
 • 7 strategii realizowanych na terenie miast liczących powyżej 20 000 mieszkańców – finansowanych wyłącznie z EFS+.

Środkami przyznanymi na realizację LSR zarządzają Lokalne Grupy Działania (LGD), których organy decyzyjne (Rady LGD)  składają się z przedstawicieli trzech sektorów:

 • społecznego,
 • gospodarczego,
 • sektora publicznego.

W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonuje 27 LGD

Informacje i aktualności na temat RLKS w województwie kujawsko-pomorskim

Obraz zawierający wielobarwną mapę z obszarami tworzącymi poszczególne lokalne grupy działania województwa kujawsko-pomorskiego.

Wsparcie RLKS z programu

Na instrument RLKS przeznaczono 3% całkowitej alokacji z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, w wysokości 52 602 730 euro. Poświęcono temu rodzajowi wsparcia 4 działania w ramach priorytetu 7 Fundusze europejskie na rozwój lokalny:

 • 1 Przełamywanie stereotypów związanych z płcią
 • 2 Wparcie dzieci i młodzieży poza edukacją formalną
 • 3 Aktywizacja edukacyjna osób dorosłych
 • 4 Wspieranie integracji społecznej.

W ramach tych działań jest możliwe realizowanie przedsięwzięć dotyczących:

 • podnoszenia wiedzy i świadomości osób zajmujących się edukacją i pracą z dziećmi i młodzieżą nt. stereotypów płci, w tym także przemocy rówieśniczej uwarunkowanej przekonaniami związanymi z płcią
 • klubów rodzica
 • promowania kobiet pełniących funkcję sołtysek czy członkiń rad gminy
 • klubów młodzieżowych
 • projektów edukacyjnych
 • warsztatów w obszarze ginących zawodów
 • nauki obsługi komputera, poruszania się w Internecie
 • zajęć rekreacyjno-sportowych
 • nauki języków obcych
 • warsztatów kulturoznawczych
 • kursów pierwszej pomocy
 • spotkań dyskusyjnych
 • klubów seniora
 • Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 • gospodarstw opiekuńczych.

Projekty RLKS realizowane w programie będą finansowane wyłącznie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w formule grantowej. LGD będzie dystrybuował środki programu w formie grantów do mieszkańców z obszaru objętego LSR.