spotkanie informacyjne stacjonarna

Pomoc publiczna w perspektywie finansowej 2021-2027 w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich na etapach przygotowania wniosku aplikacyjnego, realizacji i kontroli

Ikona Strony Głównej Przejdź do strony głównej portalu wydarzenia Przejdź do wydarzenia

2024-04-05

DLA KOGO

 • inne

OBSZAR

 • fundusze eu
 • realizacja projektów

PORUSZANE ZAGADNIENIA

 • jak ubiegac się o wsparcie

Opis

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie

„Pomoc publiczna w perspektywie finansowej 2021-2027 w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich na etapach przygotowania wniosku aplikacyjnego, realizacji i kontroli”

Toruń, 29 kwietnia 2024 r.

 

Szkolenie adresowane jest do potencjalnych beneficjentów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Celem szkolenia jest wsparcie merytoryczne potencjalnych beneficjentów ww. Programu w zakresie problematyki pomocy publicznej w perspektywie finansowej 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem udzielania pomocy publicznej zgodnie z art. 53 rozporządzenia KE nr 651/2014 pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz art. 56 rozporządzenia KE nr 651/2014 pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną, a także pomocy de minimis.

 

Program szkolenia: 

1. Test pomocy publicznej – identyfikacja oraz wykluczanie pomocy publicznej na rzeczywistych przykładach:

 • pojęcie działalności o charakterze gospodarczym w prawie wspólnotowym,
 • przesłanka angażowania zasobów państwa (środków publicznych),
 • przesłanka korzyści gospodarczej (przysporzenia),
 • przesłanka selektywności wsparcia,
 • przesłanka zakłócenia konkurencji oraz wpływu na wymianę handlową,
 • brak wpływu na wymianę handlową – warunki wykluczenia przesłanki,
 • poziomy występowania pomocy publicznej: dofinansowanie projektu, dysponowanie przez beneficjenta produktami projektu oraz wykorzystanie produktów projektu,
 • pomoc publiczna a pomoc de minimis: rozróżnienie.

2. Pomoc de minimis określona rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13.12.2023 r.:

 • zmiany w porównaniu do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013,
 • nowy mechanizm ustalania okresy referencyjnego,
 • nowy pułap pomocy de minimis,
 • zmiana podejścia do sektora drogowego transportu towarów,
 • omówienie definicji jednego przedsiębiorstwa wraz z wyjątkami,
 • krajowe przepisy proceduralne dotyczące udzielania pomocy de minimis (formularz informacji, zaświadczenie),
 • pomoc de minimis na starych zasadach – stosowanie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013,
 • pomoc de minimis na nowych zasadach – stosowanie rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831,
 • zastosowanie „okresu przejściowego”.

3. Pomoc publiczna określona rozporządzeniem Komisji (UE) 651/2014 z dnia 17.06.2014 r.:

 • art. 53: pomoc na kulturę: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm wycofania oraz monitorowania, maksymalne intensywności lub kwoty pomocy;
 • art. 56: pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm wycofania oraz monitorowania, maksymalne intensywności lub kwoty pomocy;
 • krajowe przepisy proceduralne dot. pomocy publicznej: formularz informacji.

4. Pomoc publiczna określona rozporządzeniem Komisji (UE651/2014 z dnia 17.06.2014 r.:

 • pomoc na kulturę: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm wycofania oraz monitorowania, maksymalne intensywności lub kwoty pomocy.

5. Wpływ sytuacji ekonomicznej na możliwość uzyskania pomocy publicznej.

 

Szkolenie poprowadzi: Maciej Zasłona

Absolwent ekonomii oraz politologii, praktyk w zakresie pomocy publicznej (w tym oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw) z kilkuletnim doświadczeniem nabytym m.in. w trakcie pracy w Ministerstwie Gospodarki, Grupie Doradczej Sienna Sp. z o.o. oraz okresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Współautor opracowań przygotowanych na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: „Usługi użyteczności publicznej a pomoc publiczna”, „Partnerstwo publiczno-prywatne a pomoc publiczna”, „Podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych oraz podatek akcyzowy a pomoc publiczna”. Prowadzący szkolenia (ponad 300 dni szkoleniowych)
z zakresu pomocy publicznej w ramach PO KL, POWER, RPO, PO, IG dla urzędów marszałkowskich i jednostek podległych oraz wojewódzkich urzędów pracy (RPO w ramach EFRR i EFS).
Autor ekspertyzy z zakresu pomocy publicznej w komponencie regionalnym PO KL przygotowanej na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz współautor ekspertyz z zakresu elementów pomocy publicznej w Regionalnych Programach Operacyjnych, przygotowanych na zlecenie Urzędów Marszałkowskich województwa dolnośląskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego. Autor ekspertyzy pt. „Przygotowanie systemu wdrażania PO Innowacyjna Gospodarka”.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 29 kwietnia 2024 r., w godzinach 10.00-16.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Toruń, dokładna lokalizacja zostanie wskazana na 7 dni przed szkoleniem.

Koszt szkolenia: udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Uczestnicy szkolenia otrzymają: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy i dwudaniowy obiad.

Liczba miejsc na szkoleniu ograniczona do: 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Standardy dostępności: podczas organizacji szkolenia spełnione zostaną standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027, określone w zał. Nr 2 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, w szczególności określony w dziale II: standard szkoleniowy (szkolenie, kursy, warsztaty, doradztwo), dziale III:  standard informacyjno-promocyjny oraz w dziale V: standard cyfrowy.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Lista na szkolenie zamknięta.

 

29.04 | 10:00
spotkanie informacyjne
stacjonarna
Toruń 87-100, dokładna lokalizacja zostanie wskazana na 7 dni przed szkoleniem -

Organizator

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Inne wydarzenia w tym temacie

Opublikowano w dniu
29.05 | 10:30
-
stacjonarna
spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne pt. „Stwórz swój cyfrowy wizerunek, czyli o dokumentach aplikacyjnych w praktyce – wykorzystaj Fundusze Europejskie”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku  zaprasza na bezpłatne spotkanie infor...


Włocławek 87-800, Bulwary 5B