Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to forma współpracy, w ramach której partnerstwa miast i otaczających je gmin oraz władze województwa wspólnie przeprowadzają projekty finansowane z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonuje 5 ZIT:

 

Obraz zawierający mapę, która wskazuje miasta i gminy wchodzące w skład poszczególnych ZIT.

Samorządy chcące realizować projekty w ramach ZIT zawiązały partnerstwa (np. stowarzyszenie lub związek międzygminny) i przygotowują Strategie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla poszczególnych obszarów, które są opiniowane przez Instytucję zarządzającą Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (a w przypadku ZIT Bydgoszczy i ZIT Torunia także Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).

Istotą wdrażania instrumentu ZIT jest realizacja projektów zintegrowanych. Projekt zintegrowany to projekt, który wpisuje się w cele rozwoju obszaru funkcjonalnego objętego instrumentem i jest ukierunkowany na rozwiązywanie wspólnych problemów rozwojowych – oznacza to, że projekt ten ma wpływ na więcej niż 1 gminę w miejskim obszarze funkcjonalnym (MOF) oraz jego realizacja jest uzasadniona zarówno w części diagnostycznej, jak i kierunkowej strategii.

Zasady oceny strategii obszarowych ZIT, IIT dla OPPT

Z kolei aby podkreślić współpracę z samorządem województwa, jednostki samorządu terytorialnego realizujące ZIT podpisały z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego porozumienia terytorialne, określające zasady współpracy w realizacji tego instrumentu.

Szczegółowe zasady i tryb wdrażania ZIT określają:

Wparcie ZIT z programu

W ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 przewidziano następujący zakres wsparcia dla ZIT:

 • 2 fundusze – EFRR i EFS+
 • 4 cele polityki
 • 9 celów szczegółowych
 • 6 priorytetów
 • 32 działania.

Dla 4 ZIT (z wyłączeniem ZIT Bydgoszczy) wsparcie jest przewidziane w dedykowanych tym instrumentom 17 działaniach programu. W przypadku ZIT Bydgoszczy – lider tego porozumienia (Miasto Bydgoszcz) pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach programu – zakres wsparcia został wydzielony w ramach 15 działań odrębnych od pozostałych ZIT.

ZIT będą mogły sfinansować z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 projekty dotyczące:

 • infrastruktury biznesowej
 • transportu miejskiego
 • infrastruktury rowerowej
 • modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej, komunalnych budynków mieszkalnych i modernizacji oświetlenia ulicznego
 • ciepłowni lokalnych i sieci ciepłowniczych
 • działań adaptacyjnych do zmian klimatu w miastach
 • efektywnych sieci wodociągowych
 • infrastruktury wychowania przedszkolnego i kształcenia zawodowego
 • inwestycji w zakresie dostępności szkół wraz z edukacyjną bazą sportową
 • wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego i zawodowego
 • terenów inwestycyjnych
 • instytucji kultury
 • rozwoju turystyki
 • odnowy przestrzeni publicznej
 • potencjału administracyjnego.