Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 07.01 Przełamywanie stereotypów związanych z płcią

Działanie 07.01 Przełamywanie stereotypów związanych z płcią – [nabór Nr FEKP.07.01-IZ.00-102/24]

Szczegóły naboru

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.07.01-IZ.00-102/24 w ramach:

  • Działania: 07.01 Przełamywanie stereotypów związanych z płcią,
  • Schematu: –

Sposób wyboru projektów: konkurencyjny

Kto może składać wnioski?

Typy wnioskodawców, którzy są uprawnieni do ubiegania się o dofinansowanie projektów:

  • Lokalna Grupa Działania, z którą została zawarta umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju (umowa ramowa), na perspektywę 2021-2027 z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach projektu objętego grantem to:

  1. podnoszenie wiedzy i świadomości osób zajmujących się edukacją i pracą z dziećmi i młodzieżą nt. stereotypów płci i specyfiki potrzeb osób różnej płci w tym także przemocy rówieśniczej uwarunkowanej przekonaniami związanymi z płcią,
  2. kluby rodzica – miejsca spotkań rodziców, zależnie od potrzeb ukierunkowane na:

– wsparcie dla kobiet (wymiana doświadczeń, warsztaty motywujące, psychologiczne, coaching, kręgi wsparcia) próbujących godzić życie zawodowe z rodzinnym, wzmacniające poczucie własnej wartości i motywację do przełamywania stereotypów dot. roli kobiet i rozwoju osobistego;

– wsparcie dla mężczyzn (wymiana doświadczeń, warsztaty motywujące, psychologiczne, coaching, kręgi wsparcia) próbujących przełamywać stereotypy związane z rolą mężczyzn w rodzinie i społeczeństwie, zachęcające do większego zaangażowania w obowiązki opiekuńcze.

Kluby rodzica mogą przewidywać wspólne działania dla kobiet i mężczyzn, w zakresie wskazanym powyżej.

  1. zwiększenie udziału oraz wzmocnienie pozycji kobiet na rynku pracy poprzez działania wspierające rozpoczęcie, utrzymanie lub powrót do zatrudnienia, takie jak: wsparcie prawne, z zakresu rozwoju osobistego, motywujące, psychologiczne, wzmacniające poczucie własnej wartości.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów to 16 913 772,25 zł (środki EFS+)

Jak składać wniosek

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w SOWA EFS w terminie naboru. Po tym terminie SOWA EFS zablokuje składanie wniosków. Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się w SOWA EFS dostępnym na stronie internetowej: https://sowa2021.efs.gov.pl

Formularz wniosku jest dostępny w SOWA EFS w ramach naboru: FEKP.07.01-IZ.00-102/24.

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem SOWA EFS, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: amiz.fekp@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 29.04.2024 r. do godz. 10.00.

Zgłaszany problem należy odpowiednio udokumentować (np. jako zrzut ekranu wraz z opisem błędnego działania). Zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób IZ pozostawi bez rozpatrzenia.

Pytania i odpowiedzi

Pytania o warunki postępowania można kierować na adres e-mail: efs.rlks@kujawsko-pomorskie.pl oraz pod nr tel. 56/652-18-07.

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Dane organizatora

W trakcie

Finanse

BUDŻET
16 913 772,25 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 95 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

29.04.2024

Koniec naboru

29.10.2024

Wyniki

marzec 2025