Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 07.04 Wspieranie integracji społecznej

Działanie 07.04 – Wspieranie integracji społecznej – [nabór Nr FEKP.07.04-IZ.00-105/24]

Wyniki oceny formalno-merytorycznej

Projekty ocenione w ramach pierwszej puli

Informujemy, iż w dniu 18 lipca 2024 r. przyjęta została uchwała w sprawie zakończenia weryfikacji pierwszej puli projektów złożonych w okresie od 29 kwietnia 2024 r. do 10 czerwca 2024 r. w naborze Nr FEKP.07.04-IZ.00-105/24 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Wyniki częściowe

Złożone wnioski [03.07.2024 r.] – II pula

Publikujemy rejestr złożonych wniosków w ramach naboru ciągłego Nr FEKP.07.04-IZ.00-105/24. Rejestr dotyczy wniosków złożonych w terminie 11.06.2024 r. – 02.07.2024 r.

W tym terminie wpłynęło 7 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości 22 544 470,11 zł.

Złożone wnioski [11.06.2024 r.] – I pula

Publikujemy rejestr złożonych wniosków w ramach naboru ciągłego Nr FEKP.07.04-IZ.00-105/24. Rejestr dotyczy wniosków złożonych w terminie 29.04.2024 r. – 10.06.2024 r.

W tym terminie wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie o łącznej wartości 9 762 775,18 zł.

Szczegóły naboru

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.07.04-IZ.00-105/24 w ramach:

  • Działania: 07.04 – Wspieranie integracji społecznej,
  • Schematu: –

Sposób wyboru projektów: konkurencyjny

Kto może składać wnioski?   

Typy wnioskodawców, którzy są uprawnieni do ubiegania się o dofinansowanie projektów:

1) Lokalna Grupa Działania, z którą została zawarta umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju (umowa ramowa), na perspektywę 2021-2027 z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach projektu objętego grantem to:

1) Działania na rzecz integracji seniorów, pozwalające uchronić tę grupę społeczną przed izolacją i wykluczeniem społecznym:

  1. a) tworzenie i funkcjonowanie klubów seniora;
  2. b) zajęcia aktywizacyjne prowadzone przez uniwersytety trzeciego wieku;
  3. c) zajęcia aktywizacyjne w gospodarstwach opiekuńczych;
  4. d) uzupełniająco, w ramach klubów seniora oraz gospodarstw opiekuńczych: inne działania mające na celu wsparcie i integrację osób starszych, uwzględniające udział rodziny i całego środowiska w tworzeniu lokalnych sieci integracji i samopomocy obejmujące:

– organizację wydarzeń włączających środowisko lokalne w problemy osób starszych: np. dnia sąsiada, pikników i wigilii sąsiedzkich;

– spotkania o charakterze międzypokoleniowym, np. z młodzieżą szkolną lub grupami przedszkolnymi, mające na celu wymianę doświadczeń, wzajemną edukację i pomoc;

– spotkania klubów wolontariackich, których celem jest pomoc osobom starszym i samopomoc, w tym organizacja banków wolnego czasu;

– akcje proekologiczne organizowane wspólnie z młodzieżą zwiększające udział młodych i starszych w kształtowaniu środowiska życia, estetyki dzielnicy, osiedla;

– przedstawienia grup teatralnych, zespołów pieśni i tańca z klubów seniora w szkole/przedszkolu lub odwiedziny grup przedszkolnych/szkolnych/ognisk kulturalnych w klubie seniora.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów to 94 423 899,20 zł (środki EFS+).

 

Jak składać wniosek

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w SOWA EFS
w terminie naboru. Po tym terminie SOWA EFS zablokuje składanie wniosków. Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się w SOWA EFS dostępnym na stronie internetowej: https://sowa2021.efs.gov.pl

 

Formularz wniosku jest dostępny w SOWA EFS w ramach naboru: FEKP.07.04-IZ.00-105/24.

 

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem SOWA EFS, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: amiz.fekp@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 29.04.2024 r., do godz. 10.00.

Zgłaszany problem należy odpowiednio udokumentować (np. jako zrzut ekranu wraz z opisem błędnego działania). Zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób IZ pozostawi bez rozpatrzenia.

 

Pytania i odpowiedzi

Pytania o warunki postępowania można kierować na adres e-mail: efs.rlks@kujawsko-pomorskie.pl oraz pod numerem telefonu 56-652-18-07.

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Dane organizatora

W trakcie

Finanse

BUDŻET
94 423 899,20 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 95 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

29.04.2024

Koniec naboru

29.10.2024

Wyniki

marzec 2025