Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 01.01 Wzmocnienie potencjalu badawczego i innowacji

Działanie 1.1 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji [nabór nr FEKP.01.01-IZ.00-114/24]

Szczegóły naboru

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór nr FEKP.01.01-IZ.00-114/24 w ramach:

  • Działania:1 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji
  • Schematu: Rozwój współpracy w obszarze B+R+I poprzez sieciowanie oferty usług, transfer wiedzy i komercjalizację technologii

Sposób wyboru projektów: niekonkurencyjny

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez uprawnionego

Wnioskodawcę/partnerów uczestniczących/realizujących projekt należących do  jednej z poniższych grup:

  • Jednostka organizacyjna działająca w imieniu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Partnerzy/konsorcjanci (jeśli dotyczy):

  • Jednostka organizacyjna działająca w imieniu samorządu województwa lub
  • Organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę (zgodnie z definicją ujętą w art. 2 pkt. 83 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 187, str. 1 z późn. zm.)).

Wnioskodawcą uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. Jana Czochralskiego sp. z o.o.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W naborze wsparcie uzyska projekt dotyczący przedsięwzięcia obejmującego:

  • wsparcie działań instytucji koordynującej procesy innowacyjne w województwie, poprzez działania skierowane przede wszystkim do przedsiębiorców (sektor MŚP), ale również do uczelni i IOB, polegające m.in. na rozwijaniu współpracy, w tym międzyregionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej, w obszarze B+R+I, sieciowaniu oferty usług, pomocy w transferze wiedzy i w komercjalizacji wyników prac B+R.
  • budowanie, przez instytucję koordynującą procesy innowacyjne w województwie, pogłębionych relacji z przedsiębiorcami, dostarczając im usługi doradcze w zakresie innowacji [1] oraz usługi wsparcia innowacji [2] w obszarze B+R.

Dopuszcza się uzupełniająco zakup infrastruktury naukowo-badawczej, maksymalnie do wysokości 20% kosztów kwalifikowalnych projektu, jeżeli jest to poparte analizą popytu lub identyfikacją potrzeb użytkowników, w tym przedsiębiorstw, przemysłu i usług, na zakres prowadzonych badań, przeprowadzona została analiza potwierdzająca brak dostępności odpowiedniej infrastruktury badawczej w innych ośrodkach badawczych na danym terenie.

[1] Oznaczają doradztwo, pomoc lub szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych lub korzystania z nich, lub korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone, a także doradztwo, pomoc lub szkolenie w zakresie wprowadzania lub wykorzystywania innowacyjnych technologii i rozwiązań (w tym technologii i rozwiązań cyfrowych).

[2] Oznaczają zapewnianie pomieszczeń biurowych, banków danych, usług w chmurze i usług przechowywania danych, bibliotek, badań rynku, laboratoriów, oznaczeń jakości, usług w zakresie testowania, eksperymentów i certyfikacji lub innych powiązanych usług, w tym świadczonych przez organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, infrastruktury badawcze, infrastruktury testowo-doświadczalne lub klastry innowacyjne, w celu opracowania bardziej wydajnych lub zaawansowanych technologicznie produktów, procesów lub usług, w tym wdrażania innowacyjnych technologii i rozwiązań (w tym technologii i rozwiązań cyfrowych).

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego naboru wynosi 18 190 001,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jak składać wniosek

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w WOD2021 w terminie naboru. Po tym terminie WOD2021 zablokuje składanie wniosków.

Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się w WOD2021 dostępnym na stronie internetowej: https://wod.cst2021.gov.pl/

Formularz wniosku jest dostępny w WOD2021 w ramach naboru: FEKP.01.01-IZ.00-114/24

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem WOD2021, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: amiz.fekp@kujawsko-pomorskie.pl do 14 czerwca 2024 r., do godz.10:00.
IZ pozostawi bez rozpatrzenia zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach:

  • poniedziałki i wtorki 7:30-17.30,
  • środy, czwartki i piątki 7:30-15:30.

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Dane organizatora

W trakcie

Finanse

BUDŻET
18 190 001,00 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
niekonkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

18.04.2024

Koniec naboru

14.06.2024

Wyniki

wrzesień 2024