Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 05.08 Rewitalizacja miast prezydenckich

Szczegóły naboru

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór nr FEKP.05.08-IZ.00-109/24 w ramach:

Działania: 5.8 Rewitalizacja miast prezydenckich

Sposób wyboru projektów: konkurencyjny

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę oraz partnera należącego do jednej z poniższych grup:

– Jednostki Samorządu Terytorialnego,

– Administracja rządowa,

– Organizacje pozarządowe,

– Wspólnoty, spółdzielnie i TBS,

– MŚP,

– Instytucje kultury,

– Niepubliczne instytucje kultury,

– Kościoły i związki wyznaniowe,

– Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,

– Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,

– Centra aktywności lokalnej,

– Podmioty ekonomii społecznej.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie w postępowaniu to: projekty dotyczące przynajmniej jednego z następujących przedsięwzięć:

1) Zagospodarowanie przestrzeni poprzez przebudowę, rozbudowę, remont, wyposażenie oraz adaptację do pełnienia nowych funkcji zdegradowanych budynków/obiektów wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów społecznych, gospodarczych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Gminnego Programu Rewitalizacji.

2) Zagospodarowanie terenów i przestrzeni, w tym istniejących terenów zielonych, wraz z budową małej architektury, w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych.

3) Roboty budowlane, restauratorskie i konserwatorskie obiektów zabytkowych znajdujących się w rejestrze zabytków, obiektów położonych w strefie ochrony konserwatorskiej – wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem.

4) Budowa, rozbudowa i przebudowa podstawowej infrastruktury komunalnej na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych (uzupełniająco do ww. typów).

5) Projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego naboru wynosi 53 175 905,30 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jak składać wniosek

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w WOD2021 w terminie naboru. Po tym terminie WOD2021 zablokuje składanie wniosków.

Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się w WOD2021 dostępnym na stronie internetowej: https://wod.cst2021.gov.pl/

Formularz wniosku jest dostępny w WOD2021 w ramach naboru: FEKP.05.08-IZ.00-109/24

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem WOD2021, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: amiz.fekp@kujawsko-pomorskie.pl do 28 marca 2025 r., do godz.10:00.
IZ pozostawi bez rozpatrzenia zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach:

  • poniedziałki i wtorki 7:30-17.30,
  • środy, czwartki i piątki 7:30-15:30.

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Dane organizatora

Dokumenty pomocnicze

W trakcie

Finanse

BUDŻET
53 175 905,30 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

28.03.2024

Koniec naboru

28.03.2025

Wyniki

sierpień 2025