Miasto Bydgoszcz - Instytucja Pośrednicząca
ogłasza nabór w ramach działania 06.05 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego BydOF-IP

Wyniki częściowe

Nabór ciągły

Złożone wnioski [02.02.2024-31.05.2024]

Publikujemy rejestr złożonych wniosków w ramach naboru ciągłego Nr FEKP.06.05-IP.02-011/24.

Rejestr dotyczy wniosków złożonych w terminie 02.02.2024-31.05.2024.

W tym terminie wpłynęły dwa wnioski o dofinansowanie o łącznej wartości dofinansowania 5 174 786,47 zł.

 

Szczegóły naboru

Informacje o naborze

Miasto Bydgoszcz Instytucja Pośrednicząca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.06.05-IP.02-011/24 w ramach:

  • Działania: 6.5 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego BydOF-IP,

Sposób wyboru projektów: konkurencyjny

Kto może składać wnioski?

Typy wnioskodawców, którzy są uprawnieni do ubiegania się o dofinansowanie projektów:

  • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
  • Osoby fizyczne,
  • Osoby prawne,
  • Organizacje pozarządowe,
  • Przedsiębiorstwa

będące organami prowadzącymi szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe bądź ustawiczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór skierowany jest wyłącznie do projektów zamieszczonych na liście podstawowej projektów strategii ZIT BydOF.

W naborze wsparcie uzyskają projekty dotyczące następującego przedsięwzięcia: inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe lub ustawiczne (z wyłączeniem specjalnych):

budowa, przebudowa, remont, wyposażenie obiektów ukierunkowane m.in. na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy.

Wsparcie w zakresie podstawowej bazy dydaktycznej, niezwiązanej z nauczaniem praktycznym lub zawodowym, nie będzie możliwe.

Szkoły specjalne* i inne placówki, które prowadzą do segregacji lub utrzymania segregacji jakiejkolwiek grupy defaworyzowanej i/lub zagrożonej wykluczeniem społecznym nie będą wspierane w zakresie infrastruktury i wyposażenia.

Budowa nowych obiektów jest możliwa jedynie gdy Wnioskodawca uzasadni brak możliwości wykorzystania, zgodnie z przeznaczeniem opisanym w projekcie, obiektów na danym obszarze.

* w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu wynosi 11 073 028,36 zł,  w tym 9 907 446,43 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 1 165 581,93 zł z budżetu państwa.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach:
• poniedziałki i wtorki 7:30-17.30,
• środy, czwartki i piątki 7:30-15:30.

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Jak składać wniosek

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w WOD2021 w terminie naboru. Po tym terminie WOD2021 zablokuje składanie wniosków.

Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się w WOD2021 dostępnym na stronie internetowej: https://wod.cst2021.gov.pl/

Formularz wniosku jest dostępny w WOD2021 w ramach naboru: FEKP.06.05-IP.02-011/24.

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem WOD2021, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: ami.fekp@um.bydgoszcz.pl do 30.08.2024 r., do godz.10:00.
IP pozostawi bez rozpatrzenia zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób.

Dane organizatora

W trakcie

Finanse

BUDŻET
11 073 028,36 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 95 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

02.02.2024

Koniec naboru

30.08.2024

Wyniki

styczeń 2025