Procedura składania zgłoszeń o podejrzeniu niezgodności z Kartą praw podstawowych (KPP) do praktyki wdrażania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Procedura została opracowana na podstawie dokumentu pn. „Samoocena spełnienia warunku Skuteczne stosowanie i wdrażanie Karty Praw Podstawowych w Polsce” (Samoocena).

Instytucja zarządzająca Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego – IZ)   oraz instytucje pośredniczące (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (IP), Urząd Miasta Bydgoszczy ZIT BydOF (IP) są zobowiązane do zagwarantowania przestrzegania praw i wolności określonych w KPP na każdym etapie wdrażania programu, tj. programowania, wyboru i wdrażania projektów, kontroli projektów oraz monitorowania i ewaluacji.

Każdy beneficjent ma obowiązek przestrzegania KPP w trakcie realizacji projektu. Każdy projekt jest oceniany pod kątem kryterium zgodności z KPP. W praktyce oznacza to, że dofinansowania nie otrzymają projekty, które mogą potencjalnie naruszać prawa i wolności określone w KPP.

Analiza przepisów KPP w zakresie wsparcia Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Projekty, które otrzymują dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 powinny być zgodne z zapisami KPP, a w szczególności z następującymi artykułami:

 • 8 – Ochrona danych osobowych
 • 12 – Wolność zgromadzania się i stowarzyszania się
 • 14 – Prawo do nauki
 • 15 – Wolność wyboru zawodu i prawo do podejmowania pracy
 • 20 – Równość wobec prawa
 • 21 – Niedyskryminacja
 • 23 – Równość kobiet i mężczyzn
 • 24 – Prawa dziecka
 • 25 – Prawa osób w podeszłym wieku
 • 26 – Integracja osób niepełnosprawnych
 • 28 – Prawo do rokowań i działań zbiorowych
 • 29 – Prawo dostępu do pośrednictwa pracy
 • 31 – Należyte i sprawiedliwe warunki pracy
 • 34 – Zabezpieczenie społeczne i pomoc społeczna
 • 35 – Ochrona zdrowia
 • 36 – Dostęp do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym
 • 37 – Ochrona środowiska

Zgłoszenie o podejrzeniu niezgodności z KPP

W celu zagwarantowania przestrzegania praw i wolności określonych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, istnieje możliwość zgłoszenia niezgodności z tą kartą projektów/działań realizowanych przez beneficjenta lub instytucje realizujące Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Czego może dotyczyć zgłoszenie o podejrzeniu niezgodności?

Zgłoszenie podejrzenia niezgodności mogą dotyczyć działań podejmowanych przez instytucję zarządzającą/instytucję pośredniczącą/ beneficjentów w związku z realizacją projektu. Zgłoszenie podejrzenia może dotyczyć również projektów własnych realizowanych przez instytucje zaangażowane we wdrażanie programu, a także działań IZ/IP w zakresie związanym z wdrażaniem programu.

Kto może zgłosić podejrzenie niezgodności z KPP?

W procesie składania zgłoszenia konieczne jest wykazanie interesu faktycznego – musi istnieć podstawa faktyczna dla danej osoby/instytucji do złożenia zgłoszenia (np. konieczność zrealizowania swojego uprawnienia lub obowiązku).

Jednocześnie, każdy podmiot/osoba – w tym również organizacje pozarządowe działające na rzecz dostępności lub równego traktowania – mogą informować IZ o zauważonych problemach, nieprawidłowościach czy błędach związanych ze stosowaniem przepisów KPP w związku z realizacją projektu/programu.

Jak zgłosić podejrzenie niezgodności z KPP?

Zgłoszenia o podejrzeniu niezgodności z KPP projektu/działań realizowanych przez beneficjenta lub projektu/ działań realizowanych przez IZ/IP można zgłosić:

 1. Poprzez wypełnienie formularza elektronicznego on-line: Formularz zgłoszenia podejrzenia o niezgodności projektu lub działań z Kartą praw podstawowych
 2. Poprzez wypełnienie formularza w wersji papierowej oraz: przesłanie go drogą elektroniczną na adres mailowy koordynatorkpp@kujawsko-pomorskie.pl wpisując temat „Zgłoszenie o podejrzeniu niezgodności z KPP” lub przesłanie go na adres pocztowy lub poprzez doręczenie osobiście do Urzędu:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
ul. Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
Koordynator ds. Karty praw podstawowych i zasad równościowych

Pani Lucyna Tkaczyk
z dopiskiem „Zgłoszenie o podejrzeniu niezgodności z KPP”

Formularz zgłoszenia podejrzenia o niezgodności projektu lub działań z Kartą praw podstawowych (Word)

Jak długo trwa rozpatrzenie zgłoszenia?

Zgłoszenia o podejrzeniu niezgodności projektu/działań z KPP będą rozpatrywane w terminie 2 miesięcy od ich wpływu do IZ. Termin może zostać wydłużony w uzasadnionych przypadkach. IZ poinformuje o tym zgłaszającego.

IZ jest zobowiązana do rozpatrzenia zgłoszenia i podjęcia odpowiednich kroków zmierzających do jego uwzględnienia lub odrzucenia.

Anonimowe zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

IZ udzieli zgłaszającemu odpowiedzi w formie, w jakiej otrzymano zgłoszenie. Zgłaszający może też określić inną formę odpowiedzi, podając dane niezbędne do jej udzielenia.

W przypadku potwierdzenia naruszenia przepisów KPP, Instytucja zarządzająca/Rzecznik Funduszy Europejskich (RFE) powiadamia wnioskodawcę o dalszych możliwościach postępowania w sprawie , tj. zgłoszenia naruszenia np. do Rzecznika Praw Obywatelskich, Państwowej Inspekcji Pracy, Rzecznika Praw Pacjenta lub sądu.

W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa, IZ/RFE zawiadamia także właściwe organy ścigania.

IZ/RFE informuje wnioskodawcę o możliwości złożenia skargi do właściwych organów/instytucji niezależnie od wyników przeprowadzonej przez siebie weryfikacji.

Żadne zgłoszenie do Instytucji Zarządzającej/ Rzecznika Funduszy Europejskich/ Koordynatora ds. KPP i zasad równościowych nie wstrzymuje toku postępowań prowadzonych przez inne organy oraz biegu terminów dotyczących tych postępowań.