Przygotowanie do realizacji projektu „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”

Ikona Strony Głównej Przejdź do strony głównej portalu aktualnosci Przejdź do aktualnosci

15.02.2024

Zespół ds. Rewitalizacji WK-P we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej opracowuje obecnie zasady realizacji kolejnej edycji projektu „Regiony Rewitalizacji”.

Dotychczasowe osiągnięcia w ramach inicjatywy Regiony Rewitalizacji

Województwo Kujawsko-Pomorskie uczestniczyło w dwóch dotychczasowych edycjach projektu Regiony Rewitalizacji, tj.:

Konkurs dotacji na tworzenie programów rewitalizacji (I edycja współpracy):

• okres realizacji – I 2016-X 2018

• wartość wydatkowanych środków 4 224 905,90 zł (3 786 517,91 zł dotacji).

• dofinansowano powstanie Programów Rewitalizacji w 101 gminach regionu.

• Zespół ds. Rewitalizacji WK-P przeprowadził 130 spotkań z gminami, poświęconych przygotowaniu Programów Rewitalizacji.

Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji (II edycja współpracy):

• okres realizacji – I 2020-XII 2022

• wartość wydatkowanych środków 628 350,00 zł (565 515,00 zł dotacji).

• zrealizowano 34 spotkania edukacyjne (szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne), w których udział wzięło 627 uczestników ze 111 gmin regionu.

• zorganizowano 25 wizyt wspierających w gminach regionu.

• zrealizowano spot promocyjny, broszurę informacyjną, Regionalny Serwis Rewitalizacji, konferencję podsumowującą.

Założenia projektu Regiony Rewitalizacji 3.0

W ramach trzeciej edycji współpracy przewiduje się:

– wsparcie edukacyjne z zakresu rewitalizacji i odnowy przestrzeni publicznych dla gmin z terenu województwa i ich partnerów,

– wsparcie doradcze z zakresu rewitalizacji i odnowy przestrzeni publicznych dla gmin z terenu województwa,

– wsparcie procesu wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie realizacji rewitalizacji i odnowy przestrzeni publicznych,

– monitorowanie rewitalizacji i odnowy przestrzeni publicznych

– promocję rewitalizacji i odnowy przestrzeni publicznych.

Regionalne Granty na rewitalizację

Poza działaniami szkoleniowymi, doradczymi oraz promocyjnymi, w ramach projektu planuje się wdrożenie komponentu grantowego, przewidującego finansowanie działań społecznych i społeczno- infrastrukturalnych, prowadzonych na obszarach rewitalizacji.

Podstawowe informacje na temat modułu grantowego:

A. Cel główny:

– celem komponentu jest wsparcie gmin i partnerów spoza administracji w realizacji działań związanych z zaangażowaniem społeczności lokalnej, interesariuszy rewitalizacji, partnerów społeczno-gospodarczych na etapie wdrażania GPR.

B. Cele szczegółowe:

– wyposażenie mieszkańców w narzędzia umożliwiające wdrażanie długotrwałych i pozytywnych zmian w miejscu, w którym żyją (na obszarze rewitalizacji objętym GPR),

– poszukiwanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych,

– pobudzenie zaangażowania mieszkańców obszaru rewitalizacji objętego GPR w sprawy lokalne,

– zachęcenie mieszkańców obszaru rewitalizacji objętego GPR do podejmowania oddolnych działań na rzecz dobra wspólnego,

– zwiększenie aktywizacji społeczności sąsiedzkich i budowanie relacji sąsiedzkich,

– wspieranie integracji społeczności na poziomie lokalnym,

– wykorzystywanie lokalnej infrastruktury i zasobów, w tym dziedzictwo kulturowe,

– wsparcie rozwoju wspólnej przestrzeni publicznej, które będą służyły budowaniu relacji pomiędzy członkami danej społeczności.

C. Grantobiorcy:

– gminy,

– jednostki organizacyjne gminy,

– podmioty trzeciego sektora (przedmiotem ustaleń jest, czy granty dla NGOs dostępne będą wyłącznie w projekcie partnerskim z gminą, czy samodzielnie).

D. Typ interwencji:

– mini-projekt społeczny o max. wartości 150 tys. zł;

– mini-projekt zintegrowany czyli projekt obejmujący działania miękkie/społeczne i drobne inwestycje – projekt o max. wartości 300 tys. zł, wydatki majątkowe na drobne inwestycje nie mogą przekraczać 50% wartości projektu i kwoty 150 tys. zł; celem projektów zintegrowanych jest aby małe zmiany w przestrzeni wspomagały zmianę społeczną na obszarze rewitalizacji;

E. Obligatoryjne kryteria wyboru projektów:

– kryteria potwierdzające, że projekt wynika z obowiązującego (na dzień składania wniosku) gminnego programu rewitalizacji (kryterium dostępowe), wpisuje się w cele Programu Rewitalizacji i odpowiada na problemy zdiagnozowane na etapie wyznaczania obszaru rewitalizacji,

– kryteria premiujące beneficjentów lub partnerów w projektach, którzy uzyskali certyfikat dostępności (preferencje).


Bądź na bieżąco

Opublikowano w dniu 09.07.2024

Konkurs na najlepszą kampanię profrekwencyjną dla OSP, KGW i sołectw rozstrzygnięty

Rozstrzygnęliśmy konkurs na najlepsze kampanie profrekwencyjne. ...

Opublikowano w dniu 03.07.2024

Nabór na akredytację dla ośrodków innowacji

Szanowni Państwo, Informujemy o rozpoczęciu naboru dla ośrodków innowacji, które są zainteresowane u...

Opublikowano w dniu 28.06.2024

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 zawierający zmiany notyfikowane Komisji Europejskiej.

Informujemy, że została przyjęta druga wersja programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021...

Fotografia symboliczna przedstawiająca urządzenie do liczenia pieniędzy
Opublikowano w dniu 28.06.2024

Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków

...

Opublikowano w dniu 25.06.2024

Ankieta dla wnioskodawców i beneficjentów funduszy europejskich

Szanowni Państwo, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jako Instytucja Zarządzająca Programe...

Opublikowano w dniu 25.06.2024

Rozpoczęcie badania ewaluacyjnego dotyczącego kryteriów systemu wyboru projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

12 czerwca 2024 roku rozpoczęła się realizacja badania pt. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i syst...

Opublikowano w dniu 24.06.2024

Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 – za nami konferencja otwierająca

Zagadnienia dotyczące dostępności w procesach rewitalizacyjnych, znaczenie „trzeciego sektora” oraz ...