Miasto Bydgoszcz - Instytucja Pośrednicząca
ogłasza nabór w ramach działania 08.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP

Działanie 08.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP– [nabór nr FEKP.08.12-IP.02-015/24]

Szczegóły naboru

Informacje o naborze

Miasto Bydgoszcz Instytucja Pośrednicząca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.08.12-IP.02-015/24 w ramach:

  • Działania: 08.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP

Sposób wyboru projektów: konkurencyjny

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 08 lipca 2024 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 07 października 2024 r.

Termin rozstrzygnięcia naboru – I kwartał 2025 r.

Kto może składać wnioski?

Typy wnioskodawców, którzy są uprawnieni do ubiegania się o dofinansowanie projektów:

  • Jednostki samorządu terytorialnego będące organem prowadzącym szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie ogólne[1] (z wyłączeniem szkół prowadzących kształcenie zawodowe[2], szkół dla dorosłych[3] oraz szkół specjalnych[4])

Partnerem/mi projektu może być każdy inny podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zakres wsparcia:

  • Wsparcie dla uczniów, przyczyniające się do wyrównywania szans edukacyjnych poprzez podniesienie jakości i efektywności kształcenia ogólnego oraz poprzez zwiększenie dostępności i włączenia społecznego;
  • Wsparcie dla przedstawicieli kadry przyczyniające się do podniesienia jakości kształcenia ogólnego;
  • Wsparcie dla szkół i placówek przyczyniające się do podniesienia efektywności i jakości kształcenia ogólnego.

Dofinansowanie otrzymają wyłącznie projekty znajdujące się na liście podstawowej Strategii terytorialnej ZIT BydOF.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów to 9 073 694,12 zł (w tym 8 569 600,00 zł – środki EFS+ 504 094,12 zł – środki budżetu państwa)

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy IP ZIT w godzinach:

  • poniedziałki, środy i czwartki 7:30 – 15:30,
  • wtorki 7:30 – 17:30,
  • piątki 7:30 – 13:30.

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

[1] Placówka systemu oświaty prowadząca kształcenie ogólne – placówka w rozumieniu art. 4 pkt.14 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 z późn. zm).

[2] Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt. 28 lit. a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 z późn. zm).

[3] Szkoła dla dorosłych w rozumieniu art. 4 pkt 29 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 z późn. zm).

[4] Szkoła specjalna w rozumieniu art. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 z późn. zm).

Jak składać wniosek

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w SOWA EFS w terminie naboru. Po tym terminie SOWA EFS zablokuje składanie wniosków. Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się w SOWA EFS dostępnym na stronie internetowej: https://sowa2021.efs.gov.pl

Formularz wniosku jest dostępny w SOWA EFS w ramach naboru: FEKP. 08.12-IP.02-015/24.

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem SOWA EFS, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: ami.fekp@um.bydgoszcz.pl do 07 października 2024 r., do godz. 10:00. Zgłaszany problem należy odpowiednio udokumentować (np. jako zrzut ekranu wraz z opisem błędnego działania).

IP ZIT BydOF pozostawi bez rozpatrzenia zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób.

Dane organizatora

W trakcie

Finanse

BUDŻET
9 073 694,12 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 90 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

08.07.2024

Koniec naboru

07.10.2024

Wyniki

marzec 2025