Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 08.14 Kształcenie ogólne

Działanie 08.14 Kształcenie ogólne – [nabór Nr FEKP.08.14-IZ.00-119/24]

Wyniki naboru

Informujemy, iż w odpowiedzi na zakończony 12 lipca 2024 r. nabór Nr FEKP.08.14-IZ.00-119/24 wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie. Wartość złożonego projektu wynosi 5 963 741,22 zł.

Szczegóły naboru

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.08.14-IZ.00-119/24 w ramach:

  • Działania: 08.14 Kształcenie ogólne,
  • Schematu: –

Sposób wyboru projektów: niekonkurencyjny

Kto może składać wnioski?   

Cel postępowania to wybór do dofinansowania jednego projektu, którego wnioskodawcą jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Edukacji.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie w postępowaniu to:

1) Wsparcie dla uczniów, przyczyniające się do wyrównywania szans edukacyjnych poprzez podniesienie jakości i efektywności kształcenia ogólnego oraz poprzez zwiększenie dostępności i włączenia społecznego, w szczególności:

a. podnoszenie kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych, społecznych), społeczno-emocjonalnych, podstawowych, przekrojowych lub związanych z zieloną lub cyfrową transformacją;

c. edukacji włączającej, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych lub edukacyjnych lub udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, porad i konsultacji lub warsztatów), w tym przeciwdziałającej przedwczesnemu opuszczeniu systemu oświaty;

2) Wsparcie dla przedstawicieli kadry przyczyniające się do podniesienia jakości kształcenia ogólnego, w szczególności:

a. podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji związanych z zawodem;

b. podnoszenie kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych), społeczno-emocjonalnych, przekrojowych lub związanych z zieloną lub cyfrową transformacją;

c. udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych (w tym wsparcie metodyczne) lub wychowawczych;

e. przygotowanie do realizacji edukacji włączającej;

f. tworzenie sieci współpracy, wzajemnego uczenia się lub programów mentoringu (np. model szkoły ćwiczeń).

3) Wsparcie dla szkół i placówek przyczyniające się do podniesienia efektywności i jakości kształcenia ogólnego, w szczególności:

b. poprawę jakości warunków kształcenia;

e. wdrażanie nowatorskich metod nauczania.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów to 5 367 367,09 zł (5 069 180,03 zł – środki EFS+, 298 187,06 zł – środki budżetu państwa)

Jak składać wniosek

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w SOWA EFS w terminie naboru. Po tym terminie SOWA EFS zablokuje składanie wniosków. Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się w SOWA EFS dostępnym na stronie internetowej: https://sowa2021.efs.gov.pl

 

Formularz wniosku jest dostępny w SOWA EFS w ramach naboru: FEKP.08.14-IZ.00-119/24.

 

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem SOWA EFS, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: amiz.fekp@kujawsko-pomorskie.pl do 12 lipca 2024 r., do godz. 10:00. Zgłaszany problem należy odpowiednio udokumentować (np. jako zrzut ekranu wraz z opisem błędnego działania).

Zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób IZ pozostawi bez rozpatrzenia.

Pytania i odpowiedzi

Pytania o warunki postępowania można kierować:

1) na adres e-mail: pife.torun@kujawsko-pomorskie.pl, m.dembinska@kujawsko-pomorskie.pl oraz

2) pod numerem tel.: 56 621 82 68, 56 652 18 83.

Dowiedz się więcej

Pytania o warunki postępowania można kierować:

1) na adres e-mail: pife.torun@kujawsko-pomorskie.pl, m.dembinska@kujawsko-pomorskie.pl oraz

2) pod numerem tel.: 56 621 82 68, 56 652 18 83.

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Dane organizatora

Komunikaty

Komunikat nr 1 dotyczący naboru FEKP.08.14-IZ.00-119/24

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 informuje, iż Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 7/397/24 z dnia 26 czerwca 2024 r. wydłużono czas trwania naboru do 12 lipca 2024 r.

Dodatkowo w związku z wydłużeniem terminu naboru zmianie uległ orientacyjny termin zakończenia postępowania wskazany w ogłoszeniu o naborze (w menu bocznym – „Wyniki”), o którym mowa w § 1 w pkt. 13 Regulaminu wyboru projektów (na: październik 2024 r.).

Powyższe zmiany obowiązują od dnia 26 czerwca 2024 r.

Zakończony

Finanse

BUDŻET
5 367 367,09 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 95 %
Sposób wyboru projektów
niekonkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

28.05.2024

Koniec naboru

12.07.2024

Wyniki

październik 2024