Obowiązki informacyjne i promocyjne

1. Jakie masz obowiązki informacyjne i promocyjne realizując projekt z funduszy europejskich?

Obowiązki informacyjne to:

 • umieszczenie w widoczny sposób znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej (w wersji pełnokolorowej) i znaku Unii Europejskiej oraz herbu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z Kartą wizualizacji na:
  • wszystkich prowadzonych działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu,
  • wszystkich dokumentach i materiałach drukowanych lub cyfrowych podawanych do wiadomości publicznej,
  • wszystkich dokumentach i materiałach dla uczestników projektu,
 • umieszczenie w miejscu realizacji projektu trwałej tablicy informacyjnej podkreślającej fakt otrzymania dofinansowania z Unii Europejskiej,
 • umieszczenie w widocznym miejscu realizacji projektu przynajmniej jednego trwałego plakatu o minimalnym formacie A3 lub podobnej wielkości elektronicznego wyświetlacza, podkreślającego fakt otrzymania dofinansowania z Unii Europejskiej,
 • umieszczenie krótkiego opisu projektu na oficjalnej stronie internetowej, jeśli ją posiadasz,
 • umieszczenie krótkiego opisu projektu na stronach mediów społecznościowych,
 • zorganizowanie wydarzenia lub działania informacyjno-promocyjnego (np. konferencja prasowa, wydarzenie promujące projekt, prezentacja projektu na targach branżowych) w ważnym momencie realizacji projektu, np. na otwarcie projektu, zakończenie projektu lub jego ważnego etapu np. rozpoczęcie inwestycji, oddanie inwestycji do użytkowania itp. Do udziału w wydarzeniu informacyjno-promocyjnym należy zaprosić z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem  przedstawicieli Komisji Europejskiej i instytucji przyznającej dofinansowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adresy mail wymienione są w umowie o dofinansowanie. Lista kontrolna dla beneficjentów organizujących wydarzenia pomoże Ci sprawdzić, czy zadbałeś o wszystkie niezbędne elementy związane z właściwym oznakowaniem i komunikacją.

 

2. Jak oznaczać dokumenty i działania informacyjno-promocyjne w projekcie?

Jako beneficjent musisz umieszczać znaki graficzne na działaniach informacyjnych i promocyjnych, dokumentach i materiałach związanych z realizacją projektu, które podajesz do wiadomości publicznej lub przeznaczasz dla uczestników projektów.

Wyjątkiem są dokumenty, których ze względu na ich specyfikę nie można zmieniać i ingerować w ich wzory, np. z powodu obowiązującego prawa (dokumenty księgowe, certyfikaty etc.).

Uwaga! Jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne znaki dodatkowe (logo), to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od flagi (symbolu) Unii Europejskiej.

 

2.1 Jakie znaki graficzne należy umieścić?

Jeśli realizujesz projekt finansowany przez program regionalny Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, oznaczenie projektu musi zawierać następujące znaki:

 

Znak programu regionalnego  Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

złożony z symbolu graficznego i nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy programu

Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej

złożony z barw RP oraz nazwy Rzeczpospolita Polska

 

Znak Unii Europejskiej

złożony z flagi UE i napisu „Dofinansowane przez Unię Europejską”

Herb Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

oraz

sformułowanie „Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

 

Logotypy – pliki do pobrania

 

Znak barw RP występuje wyłącznie w wersji pełnokolorowej. Dlatego zestawienie znaków FE, znaku barw RP i znaku UE zawsze występuje w wersji pełnokolorowej. Jeśli wykorzystujesz achromatyczną wersję zestawienia znaków, nie umieszczaj znaku barw RP. Zastosuj wtedy zestawienie trzech znaków: FE,  UE i herb województwa w wersji achromatycznej.

Znak programu regionalnego  Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

złożony z symbolu graficznego i nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy programu

Znak Unii Europejskiej

złożony z flagi UE i napisu „Dofinansowane przez Unię Europejską”

Herb Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

oraz

sformułowanie „Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

 

Logotypy achromat – link do pobrania

 

Pamiętaj, że wersję achromatyczną znaków można stosować tylko w określonych sytuacjach, o których przeczytasz w Poradniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji. (Zasady komunikacji marki Fundusze Europejskie 2021-2027 – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej)

Wszystkie dostępne wersje logotypów do pobrania: logotypy

 

2.2 Liczba znaków w zestawieniu

Liczba znaków w zestawieniu (tzn. w jednej linii) nie może przekraczać czterech[1], łącznie ze znakiem FE, znakiem barw RP i znakiem UE oraz z herbem województwa. Zasada ta nie dotyczy tablic, plakatów, naklejek, których wzory nie mogą być zmieniane.

Nie można w zestawieniu umieszczać znaków wykonawców, którzy realizują działania w ramach projektu, ale którzy nie są beneficjentami. Inne znaki, jeśli są potrzebne, można umieścić poza zestawieniem – linią znaków: FE, barw RP, UE, herb województwa (z wyjątkiem tablic, plakatów i naklejek, których wzory nie mogą być modyfikowane).

 

3. Jak oznaczać miejsce projektu? Tablice i plakaty.

Twoje obowiązki związane z oznaczaniem miejsca realizacji projektu zależą od rodzaju projektu oraz całkowitego kosztu projektu. Zarówno tablice, jak i plakaty, muszą znajdować się w miejscu dobrze widocznym.

 

3.1. Tablice informacyjne

Jak powinna wyglądać tablica informacyjna?

Tablica zawiera:

 • znak programu regionalnego FE, znak UE oraz herb województwa,
 • nazwę beneficjenta,
 • tytuł projektu (maksymalnie 150 znaków),
 • adres portalu mapadotacji.gov.pl.

Wzór  tablicy dla programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (przykład):

Tablica 2021-2027

Projekty tablic są przygotowane w trzech wymiarach: 80/40, 120/60 i 240/120 cm.

Wzory tablic możesz pobrać klikając jeden z linków:

UWAGA: Wzór tablic informacyjnych jest obowiązkowy, tzn. nie można go modyfikować, dodawać/usuwać znaków, poza uzupełnianiem treści we wskazanych polach.

Możliwe są jedynie odstępstwa związane np. z umieszczeniem tablic na zabytkach, w miejscach kultu lub pamięci, gdzie (za zgodą instytucji przyznającej dofinansowanie) można stosować tablice monochromatyczne, np. z przezroczystej pleksi, szkła lub z brązu.

 

3.1.2. Gdzie umieścić tablicę informacyjną?

Tablicę informacyjną umieść w miejscu realizacji projektu, np. tam, gdzie prowadzone są prace budowlane lub infrastrukturalne.

Wybierz miejsce dobrze widoczne i ogólnie dostępne, gdzie największa liczba osób będzie miała możliwość zapoznać się z treścią tablicy.

Jeżeli realizujesz projekt, ale nie przewidujesz w nim prac budowlanych lub infrastrukturalnych, a planujesz inwestycje rzeczowe lub zakup sprzętu, to tablica powinna znajdować się na lub przed siedzibą beneficjenta.

Jeśli prowadzisz prace w kilku lokalizacjach, należy ustawić kilka tablic w kluczowych dla projektu miejscach.

W przypadku inwestycji liniowych (takich jak np. drogi, koleje, ścieżki rowerowe etc.) umieść przynajmniej dwie tablice informacyjne: na odcinku początkowym i końcowym. Tablic może być więcej, w zależności od potrzeb.

 

3.1.3 Kiedy umieścić tablicę informacyjną i na jak długo?

Tablicę informacyjną musisz umieścić niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji projektu obejmującego inwestycje rzeczowe lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu. Jeśli projekt rozpoczął się przed uzyskaniem dofinansowania, tablica powinna stanąć bezpośrednio po podpisaniu umowy lub uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu (nie później niż dwa miesiące od tej daty).

Tablica informacyjna powinna być wyeksponowana w okresie realizacji projektu oraz w okresie jego trwałości. Okres trwałości projektu jest określony w umowie o dofinansowanie. Musi zatem być wykonana z trwałych materiałów, odpornych na warunki atmosferyczne. Uszkodzoną lub nieczytelną tablicę musisz wymienić lub odnowić.

 

3.1.4 Co zrobić, jeśli realizuję kilka projektów w tym samym miejscu?

Jeśli w tym samym miejscu realizujesz kilka projektów, które musisz oznaczyć tablicami lub jeśli w późniejszym terminie otrzymasz dalsze finansowanie na ten sam projekt, możesz umieścić jedną, wspólną tablicę informacyjną. Wygląd wspólnej tablicy musi być zgodny z zasadami określonymi w „Księdze Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027”.

Wzór tablicy dla kilku projektów realizowanych w tym samym miejscu:

Wzór tablicy dla kilku projektów pobierzesz klikając link:

Tablica dla kilku projektów

Wzór wspólnej tablicy jest obowiązkowy, tzn.: nie można go modyfikować, zmieniać ani dodawać znaków. Tekst „Tu realizujemy projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich” jest elementem obowiązkowym i nie można go zmieniać. Należy jedynie uzupełnić treść w polu „Nazwa beneficjenta do uzupełnienia (…)”.

 

3.2 Plakaty informujące o projekcie

3.2.1 Jak powinien wyglądać plakat?

Plakatem może być wydrukowany, zgodnie ze wzorem, arkusz papieru o minimalnym rozmiarze A3 (arkusz o wymiarach 297×420 mm, w orientacji poziomej). Plakat może być też wykonany z innego, trwalszego tworzywa lub mieć formę elektronicznego wyświetlacza.

Plakat zawiera:

 • znak programu regionalnego FE dla Kujaw i Pomorza, znak UE oraz herb województwa,
 • nazwę beneficjenta,
 • tytuł projektu (maksymalnie 150 znaków),
 • wysokość dofinansowania projektu z Unii Europejskiej,
 • adres portalu mapadotacji.gov.pl

Wzór plakatu dla programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027:

Plakat 2021-2027

Wzór plakatu (do pobrania)

UWAGA: Wzór plakatu jest obowiązkowy, tzn. nie można go modyfikować, dodawać/usuwać znaków poza uzupełnieniem treści we wskazanych polach.

 

3.2.2 Gdzie umieścić plakat?

Plakat umieść w widocznym i dostępnym publicznie miejscu. Może być to np. wejście do budynku, w którym masz swoją siedzibę albo w recepcji. Musisz zawiesić przynajmniej jeden plakat, a jeśli działania w ramach projektu realizujesz w kilku lokalizacjach, plakaty umieść w każdej z nich (np. jeśli organizujesz spotkania lub szkolenia w kilku salach, plakat musi znaleźć się w każdej z nich).

 

3.2.3 Kiedy umieścić plakat i na jak długo?

Plakat musi być wyeksponowany w trakcie realizacji projektu. Trzeba go umieścić w widocznym miejscu nie później niż miesiąc od uzyskania dofinansowania, czyli podpisania umowy o dofinansowanie lub wydania decyzji o dofinansowaniu.

 

4. Jak oznaczyć sprzęt i wyposażenie zakupione lub powstałe w projekcie?

4.1. Jak wygląda naklejka?

Jako beneficjent, jesteś zobowiązany do umieszczenia naklejek na wyposażeniu, sprzęcie i środkach transportu, powstałych lub zakupionych w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich. Naklejki powinny znajdować się w dobrze widocznym miejscu.

Naklejka zawiera: znak programu regionalnego FE dla Kujaw i Pomorza, barwy Rzeczypospolitej Polskiej, znak Unii Europejskiej oraz

 • tekst „Zakup finansowany ze środków Unii Europejskiej”, jeśli projekt jest finansowany w 100 procentach z Funduszy Europejskich,

lub

 • tekst „Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej”, jeśli projekt jest częściowo współfinansowany z Funduszy Europejskich.

Wzory naklejek dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027:

 

Wzór naklejek możesz pobrać klikając link:

naklejki

UWAGA: Wzór naklejki jest obowiązkowy, tzn. nie można go modyfikować, dodawać/usuwać znaków.

Naklejki należy umieścić na:

 • sprzętach, maszynach, urządzeniach (np. maszyny i urządzenia produkcyjne, laboratoryjne, komputery, laptopy, tablety, drukarki),
 • środkach transportu (np. samochodach, radiowozach, tramwajach, autobusach, wagonach kolejowych),
 • aparaturze (np. laboratoryjnej, medycznej, modelach szkoleniowych).

Rozmiar i materiał naklejki powinien być dostosowany do powierzchni lub sprzętu, na którym zostanie umieszczona, tak by wszystkie znaki były odpowiednio czytelne i wyraźnie widoczne. Jeśli wielkość powierzchni to umożliwia, najmniejszy rozmiar naklejki to ok.14×8 cm.

Zmniejszanie lub zwiększanie wymiarów naklejki jest dopuszczalne m.in. ze względu na rodzaj i charakter przedmiotu, sprzętu itp., przy zachowaniu wszystkich elementów i proporcji wzoru (fonty oraz elementy zeskaluj proporcjonalnie).

 

5.    Jakie informacje musisz umieścić na oficjalnej stronie internetowej i w mediach społecznościowych?

Jeśli posiadasz oficjalną stronę internetową, musisz zamieścić na niej opis projektu, który zawiera:

 • tytuł projektu lub jego skróconą nazwę (maksymalnie 150 znaków),
 • podkreślenie faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej czyli: znak Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza, znak barw Rzeczpospolitej Polskiej i znak Unii Europejskiej,
 • zadania, działania, które będą realizowane w projekcie (opis, co zostanie zrobione, zakupione etc.),
 • grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta),
 • cel lub cele projektu,
 • efekty, rezultaty projektu (jeśli opis zadań, działań nie zawiera opisu efektów, rezultatów),
 • wartość projektu (całkowity koszt projektu),
 • wysokość wkładu Funduszy Europejskich,
 • hasztagi: #FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie.

Jest to minimalny zakres informacji, obowiązkowy dla każdego projektu.

Dodatkowo rekomendujemy zamieszczanie zdjęć, grafik, materiałów audiowizualnych oraz harmonogramu projektu, prezentującego jego główne etapy i postęp prac.

Powyższe informacje i oznaczenia (pkt 1-9) musisz także umieścić na profilu
w mediach społecznościowych.

Jeżeli nie posiadasz profilu w mediach społecznościowych, musisz go założyć (przynajmniej jeden profil).

Zarówno profil w mediach społecznościowych, jak i oficjalna strona internetowa, na której zamieszczasz powyższe informacje, powinny być utrzymywane do końca realizacji projektu.

Pamiętaj, że oznaczenia na stronach internetowych i w mediach społecznościowych występują zawsze w wariancie pełnokolorowym. Nie można tu zastosować wersji achromatycznych.

Uwaga! Jeżeli tworzysz nową stronę internetową, którą finansujesz z projektu, oznaczenia graficzne muszą znaleźć się na samej górze strony internetowej (szczegóły znajdziesz w Podręczniku). Taką stronę musisz utrzymywać do końca okresu trwałości projektu.

6. Jakie są konsekwencje niewypełnienia obowiązków informacyjnych?

Niespełnienie obowiązków informacyjnych może spowodować pomniejszenie o nawet 3% kwoty dofinansowania projektu z funduszy europejskich. Poniższa tabela zawiera wszystkie uchybienia i określa procentową wartość pomniejszenia za niespełnienie każdego z nich.

Tabela pomniejszeń

Powyższe informacje opracowaliśmy na podstawie dokumentów:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, (linkuje do strony)
 • Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji (linkuje do strony)

[1] Nie dotyczy tablic, plakatów, naklejek, których wzory nie mogą być zmieniane