Regiony Rewitalizacji 3.0 - o projekcie

Tytuł projektu

„Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0”, czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach 3. edycji współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich.

Okres realizacji

2024-2027

Grupy docelowe

– przedstawiciele gmin, włodarze, radni, pracownicy instytucji publicznych;

– przedstawicieli komitetów rewitalizacji, organizacji pozarządowych oraz innych interesariuszy procesów rewitalizacji i odnowy przestrzeni publicznej;

– społeczność lokalna.

Cele projektu

wzmocnienie potencjału do podjęcia działań rewitalizacyjnych w największych miastach regionu. W nowej perspektywie finansowej wsparcie na działania rewitalizacyjne, prowadzone są w reżimie ustawy z dnia 9 października 2015 r., zaplanowane zostało w ramach programu FEdKP 2021-2027 w odniesieniu do miast prezydenckich regionu (Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia). To do tych miast, poza wsparciem szkoleniowym i doradczym, adresowany będzie komponent grantowy projektu.

kontynuacja oraz ugruntowanie dotychczas osiągniętych rezultatów działań rewitalizacyjnych. Poprzez dalsze wsparcie przedsięwzięć społecznych i infrastrukturalnych (realizowanych w przeważającej części Gmin na podstawie LPR), ugruntowane zostaną pozytywne efekty przemian zainicjowanych na obszarach rewitalizacji.

zwiększenie potencjału Zespołu ds. Rewitalizacji WK-P. Poprzez udział w szkoleniach, spotkaniach oraz wizytach studyjnych zwiększona zostanie wiedza i umiejętność członków Zespołu ds. Rewitalizacji WK-P do koordynacji działań dot. rewitalizacji i odnowy przestrzeni publicznych na poziomie regionalnym.

rozwój zdolności administracyjnych JST. Poprzez organizację spotkań, szkoleń, wizyt studyjnych oraz dostosowanych form doradztwa dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (w tym włodarzy, radnych, przedstawicieli ośrodków decyzyjnych na szczeblu lokalnym) wzmocniony zostanie potencjał lokalnych struktur administracyjnych do realizacji projektów rewitalizacyjnych/dot. odnowy przestrzeni publicznych.

zwiększenie udziału interesariuszy, społeczności lokalnych oraz sektora NGO.  Włączenie w ramy adresatów spotkań i  szkoleń przedstawicieli Komitetów Rewitalizacji, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, społecznych liderów oraz innych osób zainteresowanych procesami rewitalizacji i odnowy przestrzeni publicznej, pozwoli na zwiększenie partycypacji społecznej w procesy rewitalizacyjne/dot. odnowy przestrzeni publicznych.

przygotowanie Gmin regionu do lepszej absorbcji środków finansowych w ramach Polityki Terytorialnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Poza rewitalizacją i odnową przestrzeni publicznych w ramach Polityki Terytorialnej WK-P wdrażane będą projekty publiczne z takich obszarów wsparcia jak adaptacja do zmian klimatu, wsparcie kultury, turystyki, przedsiębiorczości, edukacji, projekty odpowiadające na problemy, które stoją najczęściej u podstaw wyznaczania Obszarów Rewitalizacji na terenie Gmin regionu.

kontynuacja współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Dostrzegając wyjątkową rolę dziedzictwa kulturowego w inicjowaniu działań rewitalizacyjnych/dot. odnowy przestrzeni publicznych, w ramach projektu kontynuowana będzie współpraca z NID.

Założenia projektu

W ramach projektu przewiduje się realizację następujących zadań:

– wsparcie edukacyjne z zakresu rewitalizacji i odnowy przestrzeni publicznych dla gmin z terenu województwa i ich partnerów,

– wsparcie doradcze z zakresu rewitalizacji i odnowy przestrzeni publicznych dla gmin z terenu województwa,

– wsparcie procesu wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie realizacji rewitalizacji i odnowy przestrzeni publicznych,

– monitorowanie rewitalizacji i odnowy przestrzeni publicznych,

– promocję rewitalizacji i odnowy przestrzeni publicznych.

Regionalne Granty na rewitalizację

Poza działaniami szkoleniowymi, doradczymi oraz promocyjnymi, w ramach projektu planuje się wdrożenie komponentu grantowego, przewidującego finansowanie działań społecznych i społeczno- infrastrukturalnych, prowadzonych na obszarach rewitalizacji.

Podstawowe informacje na temat modułu grantowego:

A. Cel główny:

– celem komponentu jest wsparcie gmin i partnerów spoza administracji w realizacji działań związanych z zaangażowaniem społeczności lokalnej, interesariuszy rewitalizacji, partnerów społeczno-gospodarczych na etapie wdrażania GPR.

B. Cele szczegółowe:

– wyposażenie mieszkańców w narzędzia umożliwiające wdrażanie długotrwałych i pozytywnych zmian w miejscu, w którym żyją (na obszarze rewitalizacji objętym GPR),

– poszukiwanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych,

– pobudzenie zaangażowania mieszkańców obszaru rewitalizacji objętego GPR w sprawy lokalne,

– zachęcenie mieszkańców obszaru rewitalizacji objętego GPR do podejmowania oddolnych działań na rzecz dobra wspólnego,

– zwiększenie aktywizacji społeczności sąsiedzkich i budowanie relacji sąsiedzkich,

– wspieranie integracji społeczności na poziomie lokalnym,

– wykorzystywanie lokalnej infrastruktury i zasobów, w tym dziedzictwo kulturowe,

– wsparcie rozwoju wspólnej przestrzeni publicznej, które będą służyły budowaniu relacji pomiędzy członkami danej społeczności.

C. Grantobiorcy:

– gminy,

– jednostki organizacyjne gminy,

– podmioty trzeciego sektora (przedmiotem ustaleń jest, czy granty dla NGOs dostępne będą wyłącznie w projekcie partnerskim z gminą, czy samodzielnie).

D. Typ interwencji:

– mini-projekt społeczny o max. wartości 150 tys. zł;

– mini-projekt zintegrowany czyli projekt obejmujący działania miękkie/społeczne i drobne inwestycje – projekt o max. wartości 300 tys. zł, wydatki majątkowe na drobne inwestycje nie mogą przekraczać 50% wartości projektu i kwoty 150 tys. zł; celem projektów zintegrowanych jest aby małe zmiany w przestrzeni wspomagały zmianę społeczną na obszarze rewitalizacji;

E. Obligatoryjne kryteria wyboru projektów:

– kryteria potwierdzające, że projekt wynika z obowiązującego (na dzień składania wniosku) gminnego programu rewitalizacji (kryterium dostępowe), wpisuje się w cele Programu Rewitalizacji i odpowiada na problemy zdiagnozowane na etapie wyznaczania obszaru rewitalizacji,

– kryteria premiujące beneficjentów lub partnerów w projektach, którzy uzyskali certyfikat dostępności (preferencje).

Wartość projektu (całkowity koszt projektu)

5 000 000,00 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich

5 000 000,00 zł (środki Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027, Budżet Państwa)