VIII posiedzenie KM FEdKP 2021-2027 – 30 stycznia 2024

Zagadnienia przedstawione podczas VIII posiedzenia KM FEdKP:

 1. Prezentacja stanu wdrażania FEdKP 2021-2027 – Michał Stańczak – z-ca dyrektora Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza, Michał Heller – z-ca dyrektora Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza;
 2. Prezentacja propozycji zmian do Programu FEdKP – Anna Głuszek – z-ca dyrektora Departamentu Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza, Dagmara Angowska – Naczelnik Wydziału Programowania;
 3. Spełnienie warunkowości podstawowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 – Anna Głuszek – z-ca dyrektora Departamentu Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza, Dagmara Angowska – Naczelnik Wydziału Programowania;
 4. Informacje dotyczące projektów fazowanych RPO WK-P 2014-2020 a FEdKP 2021-2027 – Rafał Pietrucień – dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza;
 5. Realizacja zasad równościowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 – Lucyna Swoińska-Lasota – kierownik Biura ds. Społecznych, Rafał Pietrucień – dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza;

Uchwały KM FEdKP zatwierdzone na VIII posiedzeniu:

 • Uchwała Nr 1/2024 z 30 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.3 Wsparcie MŚP, schemat: Platforma Współpracy Biznesu
 • Uchwała Nr 2/2024 z 30 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.3 Wsparcie MŚP, schemat: Akredytacja oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych w zakresie rozwoju usług biznesu
 • Uchwała Nr 3/2024 z 30 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.12 Wsparcie infrastruktury kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych, schemat: Aglomeracje o wielkości od 2 tys. do poniżej 10 tys. RLM
 • Uchwała Nr 4/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.1 Zakup taboru kolejowego
 • Uchwała Nr 5/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji, schemat: projekt grantowy – Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0.
 • Uchwała Nr 6/2024 z 30 stycznia 2024 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.7 Działania na rzecz rozwoju RIS, w tym profesjonalizacja IOB, Schemat: wsparcie procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz identyfikacji inteligentnych specjalizacji regionu
 • Uchwała Nr 7/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.3 Wsparcie MŚP, schemat Promocja gospodarki regionalnej
 • Uchwała Nr 8/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji, Schemat: Rozwój współpracy w obszarze B+R+I poprzez sieciowanie oferty usług, transfer wiedzy i komercjalizację technologii
 • Uchwała Nr 9/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.3 Wsparcie MŚP, Schemat: Wsparcie internacjonalizacji MŚP
 • Uchwała Nr 10/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.3 Wsparcie MŚP, Schemat: promocja gospodarki regionalnej – tryb konkurencyjny
 • Uchwała Nr 11/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.12 Wsparcie instytucji kultury
 • Uchwała Nr 12/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla  Działania 2.13 Gospodarka odpadami, schemat: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 • Uchwała Nr 13/2024 z 30 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.20 Aktywne włączenie społeczne, schemat: Aktywna integracja
 • Uchwała Nr 14/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 08.03 Wsparcie dla osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy
 • Uchwała Nr 15/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia, schemat: Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy
 • Uchwała Nr 16/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.6 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego ZITów regionalnych, Schemat: Wsparcie dla infrastruktury biznesowej
 • Uchwała Nr 17/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.8 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego OPPT, Schemat: Wsparcie dla infrastruktury biznesowej
 • Uchwała Nr 18/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.2 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej ZITy reg., Schemat: Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej
 • Uchwała Nr 19/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT, Schemat: Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej
 • Uchwała Nr 20/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Wsparcie instytucji kultury BydOF-IP
 • Uchwała Nr 21/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.2 Wsparcie instytucji kultury ZITy regionalne
 • Uchwała Nr 22/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.3 Wsparcie rozwoju turystyki BydOF-IP
 • Uchwała Nr 23/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.4 Wsparcie rozwoju turystyki ZITy regionalne
 • Uchwała Nr 24/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.7 Odnowa przestrzeni publicznych ZITy regionalne
 • Uchwała Nr 25/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.12 Wsparcie instytucji kultury OPPT
 • Uchwała Nr 26/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.13 Wsparcie rozwoju turystyki OPPT
 • Uchwała Nr 27/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.14 Odnowa przestrzeni publicznych OPPT
 • Uchwała Nr 28/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.2 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych BydOF-IP, Schemat: Wzrost efektywności energetycznej budynków komunalnych w ramach BydOF-IP
 • Uchwała Nr 29/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.3 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych ZITy regionalne, Schemat: Wymiana i modernizacja źródeł ciepła
 • Uchwała Nr 30/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.3 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych ZITy regionalne, Schemat: Wzrost efektywności energetycznej budynków komunalnych w ramach PT (ZITy regionalne).
 • Uchwała Nr 31/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.18 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych OPPT, Schemat: Wymiana i modernizacja źródeł ciepła
 • Uchwała Nr 32/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.18 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych OPPT, Schemat: Wzrost efektywności energetycznej budynków komunalnych w ramach PT (OPPT).
 • Uchwała Nr 33/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027