IX posiedzenie KM FEdKP 2021-2027 - 19 marca 2024

Zagadnienia przedstawione podczas IX posiedzenia KM FEdKP:

 1. Prezentacja stanu wdrażania FEdK-P 2021-2027 – Michał Stańczak – z-ca dyrektora Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza, Michał Heller – z-ca dyrektora Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza;
 2. Renegocjacje programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Propozycje zmian – aktualizacja – Anna Głuszek – z-ca dyrektora Departamentu Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza;
 3. Informacja z realizacji Wieloletniego planu działań dla  Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 za 2023 rok – dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza;

Uchwały KM FEdKP zatwierdzone na IX posiedzeniu:

 1. Uchwała Nr 34/2024 z 19 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.1 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej BydOF-IP, Schemat: Projekty z zakresu rozwoju i usprawnienia systemu transportu miejskiego (BydOF-IP)
 2. Uchwała Nr 35/2024 z 19 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.2 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej ZITy regionalne, Schemat: Projekty z zakresu rozwoju i usprawnienia systemu transportu miejskiego (ZITy regionalne)
 3. Uchwała Nr 36/2024 z 19 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT, Schemat: Projekty z zakresu rozwoju i usprawnienia systemu transportu miejskiego (OPPT)
 4. Uchwała Nr 37/2024 z 19 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.8 Rewitalizacja miast prezydenckich
 5. Uchwała Nr 38/2024 z 19 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.3 Wsparcie MŚP, Schemat:  Platforma Współpracy Biznesu
 6. Uchwała Nr 39/2024 z 19 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.4 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków zabytkowych, Schemat: Rozwój efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych powyżej 5 MW mocy zamówionej wraz z magazynami ciepła
 7. Uchwała Nr 40/2024 z 19 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.4 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków zabytkowych, Schemat: Wzrost efektywności energetycznej budynków zabytkowych
 8. Uchwała Nr 41/2024 z 19 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.13 Gospodarka odpadami, Schemat: Kompleksowe projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
 9. Uchwała Nr 42/2024 z 19 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.2 Rozwój i poprawa zrównoważonej mobilności na szczeblu regionalnym i lokalnym, Schemat: Rozwój transportu pozamiejskiego
 10. Uchwała Nr 43/2024 z 19 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.8 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w infrastrukturę na potrzeby usług społecznych świadczonych w środowisku – mieszkania treningowe lub wspomagane
 11. Uchwała Nr 44/2024 z 19 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 08.14 Kształcenie ogólne
 12. Uchwała Nr 45/2024 z 19 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne, Schemat: Rozwój usług w mieszkaniach treningowych i wspomaganych
 13. Uchwała Nr 46/2024 z 19 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.9 Mała retencja i adaptacja do zmian klimatu w regionie, Schemat: Rozwój małej retencji