VII posiedzenie KM FEdKP 2021-2027 - 16-17 listopada 2023

– agenda

protokół

 

Zagadnienia przedstawione podczas VII posiedzenia KM FEdKP:

 1. Prezentacja stanu wdrażania FEdK-P 2021-2027 – Barbara Jesionowska – Dyrektor Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza, Michał Heller – z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza
 2. Przedstawienie Planu Ewaluacji Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027– Jolanta Rudnicka  – Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji, Departament Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza
 3. Zmiana Regulaminu Komitetu Monitorującego FEdKP 2021-2027 – zapisy dotyczące konfliktu interesów – Iwona Jaszczuk – Naczelnik Wydziału Zarządzania Programami Regionalnymi, Departament Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza

 

Uchwały KM FEdKP zatwierdzone na VII posiedzeniu:

 1. Uchwała Nr 138/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla  Działania 7.1 Przełamywanie stereotypów związanych z płcią
 2. Uchwała Nr 139/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 7.2 Wsparcie dzieci i młodzieży poza edukacją formalną
 3. Uchwała Nr 140/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania  7.3 Aktywizacja edukacyjna osób dorosłych
 4. Uchwała Nr 141/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 7.4 Wspieranie integracji społecznej
 5. Uchwała Nr 142/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.3 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy
 6. Uchwała Nr 143/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.20 Aktywne włączenie społeczne, Schemat: Działania w zakresie integracji społeczności romskiej
 7. Uchwała Nr 144/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne
 8. Uchwała Nr 145/2023 z 16 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.10 Wychowanie przedszkolne ZITy regionalne
 9. Uchwała Nr 146/2023 z 16 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne
 10. Uchwała Nr 147/2023 z 16 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.16 Kształcenie zawodowe ZITy regionalne
 11. Uchwała Nr 148/2023 z 16 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.26 Wychowanie przedszkolne OPPT
 12. Uchwała Nr 149/2023 z 16 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.27 Kształcenie ogólne OPPT
 13. Uchwała Nr 150/2023 z 16 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.28 Kształcenie zawodowe OPPT
 14. Uchwała Nr 151/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.6 Adaptacja do zmian klimatu w miastach BydOF-IP
 15. Uchwała Nr 152/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.7 Adaptacja do zmian klimatu w miastach ZITy regionalne
 16. Uchwała Nr 153/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.19 Adaptacja do zmian klimatu w miastach OPPT
 17. Uchwała Nr 154/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.1 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej BydOF- IP, Schemat: Infrastruktura przeznaczona dla rowerów (BydOF-IP)
 18. Uchwała Nr 155/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.2 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej ZITy regionalne, Schemat: Infrastruktura przeznaczona dla rowerów (ZITy regionalne)
 19. Uchwała Nr 156/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT, Schemat: Infrastruktura przeznaczona dla rowerów (OPPT)
 20. Uchwała Nr 157/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji, Schemat: Rozwój współpracy w obszarze B+R+I poprzez sieciowanie oferty usług, transfer wiedzy i komercjalizację technologii
 21. Uchwała Nr 158/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.3 Wsparcie MŚP, Schemat: Wsparcie internacjonalizacji MŚP
 22. Uchwała Nr 159/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.3 Wsparcie MŚP, Schemat: promocja gospodarki regionalnej – tryb konkurencyjny
 23. Uchwała Nr 160/2023 z 17 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Ewaluacji programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
 24. Uchwała Nr 161/2023 z 17 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.8 Wsparcie służb ratowniczych, Schemat: Zakup sprzętu dla służb ratowniczych (Policja, Państwowa Straż Pożarna)
 25. Uchwała Nr 162/2023 z 17 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie, Schemat: Działania z zakresu ochrony siedlisk i gatunków
 26. Uchwała Nr 163/2023 z 17 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich
 27. Uchwała Nr 164/2023 z 17 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 Infrastruktura drogowa, Schemat: Inwestycje w miejscach/skrzyżowaniach niebezpiecznych
 28. Uchwała Nr 165/2023 z 17 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Priorytetu: 9. Pomoc techniczna (EFRR) i Priorytetu: 10. Pomoc techniczna (EFS+)