Grupa robocza ds. EFS plus

Uchwały KM FEdKP 2021-2027:

Powołanie grupy

Uchwała Nr 27/2023 z 14 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw EFS plus w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. (podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała Nr 4/2023 z 10 marca 2023 r. w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw EFS plus w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Regulamin pracy grupy

Uchwała Nr 31/2023 z 14 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Grupy roboczej do spraw EFS Plus w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. (podjęta w trybie obiegowym)

 

Posiedzenia grupy odbyły się:

Rok 2024:

IX posiedzenie – 22 stycznia 2024 r.

Stanowisko Nr 1 Grupy roboczej ds. EFS plus z 22 stycznia 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 08.03 Wsparcie dla osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy

Stanowisko Nr 2 Grupy roboczej ds. EFS plus z 22 stycznia 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia, schemat: Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy

Stanowisko Nr 3 Grupy roboczej ds. EFS plus z 22 stycznia 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.20 Aktywne włączenie społeczne, schemat: Aktywna integracja

Stanowisko Nr 4 Grupy roboczej ds. EFS plus z 22 stycznia 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.4 Młodzi-aktywni potencjałem regionalnego rynku pracy

X posiedzenie – 12 lutego 2024 r. – posiedzenie dotyczące stawki ryczałtowej, nie podjęto żadnego stanowiska

XI posiedzenie – 12 marca 2024 r.

Stanowisko Nr 5 Grupy roboczej ds. EFS plus z 12 marca 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 08.14 Kształcenie ogólne

Stanowisko Nr 6 Grupy roboczej ds. EFS plus z 12 marca 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne, Schemat: Rozwój usług w mieszkaniach treningowych i wspomaganych

Rok 2023:

I posiedzenie – 27 marca 2023 r.

Stanowisko Nr 1 Grupy roboczej ds. EFS plus z 27 marca 2023 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu prac grupy roboczej ds. EFS plus w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Stanowisko Nr 2 Grupy roboczej ds. EFS plus z 27 marca 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.01 Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia

Stanowisko Nr 3 Grupy roboczej ds. EFS plus z 27 marca 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.02 Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych realizowane przez OHP

Stanowisko Nr 4 Grupy roboczej ds. EFS plus z 27 marca 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP

Stanowisko Nr 5 Grupy roboczej ds. EFS plus z 27 marca 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne

Stanowisko Nr 6 Grupy roboczej ds. EFS plus z 27 marca 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.18 Stypendia dla uczniów, Schemat: Wsparcie stypendialne dla uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne lub zawodowe – przedmioty humanistyczne (w tym językowe), matematyczno-przyrodnicze, informatyczne lub dotyczące przedsiębiorczości

Stanowisko Nr 7 Grupy roboczej ds. EFS plus z 27 marca 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.18 Stypendia dla uczniów Schemat: Wsparcie stypendialne dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe – przedmioty zawodowe

Stanowisko Nr 8 Grupy roboczej ds. EFS plus z 27 marca 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.22 Ekonomia społeczna, Schemat: Wsparcie na rzecz ekonomii społecznej realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Stanowisko Nr 9 Grupy roboczej ds. EFS plus z 27 marca 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.27 Kształcenie ogólne OPPT

II posiedzenie – 19 kwietnia 2023 r.

Stanowisko Nr 10 Grupy roboczej ds. EFS plus z 19 kwietnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.10 Wychowanie przedszkolne ZITy regionalne

Stanowisko Nr 11 Grupy roboczej ds. EFS plus z 19 kwietnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.26 Wychowanie przedszkolne OPPT

Stanowisko Nr 12 Grupy roboczej ds. EFS plus z 19 kwietnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.11 Wychowanie przedszkolne

Stanowisko Nr 13 Grupy roboczej ds. EFS plus z 19 kwietnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.15 Kształcenie zawodowe BydOF-IP

Stanowisko Nr 14 Grupy roboczej ds. EFS plus z 19 kwietnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.16 Kształcenie zawodowe ZITy regionalne

Stanowisko Nr 15 Grupy roboczej ds. EFS plus z 19 kwietnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.28 Kształcenie zawodowe OPPT

Stanowisko Nr 16 Grupy roboczej ds. EFS plus z 19 kwietnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 08.07 Działania w zakresie wzmocnienia potencjału partnerów społecznych

Stanowisko Nr 17 Grupy roboczej ds. EFS plus z 19 kwietnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.21 Działania na rzecz budowania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Stanowisko Nr 18 Grupy roboczej ds. EFS plus z 19 kwietnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, Schemat: Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług społecznych

III posiedzenie – 26 maja 2023 r.

Stanowisko Nr 19 Grupy roboczej ds. EFS plus z 26 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.5 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych

Stanowisko Nr 20 Grupy roboczej ds. EFS plus z 26 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.19 Uczenie się dorosłych, schemat: Uczenie się dorosłych – Baza Usług Rozwojowych

Stanowisko Nr 21 Grupy roboczej ds. EFS plus z 26 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.23 Wspieranie integracji obywateli państw trzecich, schemat: Wspieranie integracji zawodowej obywateli państw trzecich przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Stanowisko Nr 22 Grupy roboczej ds. EFS plus z 26 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, schemat: Działania na rzecz dzieci i młodzieży wymagających wsparcia ze względu na trudności w funkcjonowaniu społecznym, w tym osób przebywających w całodobowych placówkach opieki

IV posiedzenie – 7 lipca 2023 r.

Stanowisko Nr 23 Grupy roboczej ds. EFS plus z 7 lipca 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.24 Usługi społeczne
i zdrowotne, schemat: Realizacja usług dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym poprawa dostępu do nowoczesnych form świadczenia usług opiekuńczych z obszaru teleopieki i telemedycyny

Stanowisko Nr 24 Grupy roboczej ds. EFS plus z 7 lipca 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, schemat: Działania na rzecz rodzin i pieczy zastępczej

Stanowisko Nr 25 Grupy roboczej ds. EFS plus z 7 lipca 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, schemat: Działania na rzecz dzieci, młodzieży wymagających wsparcia ze względu na trudności w funkcjonowaniu społecznym

V posiedzenie – 11 września 2023 r.

Stanowisko Nr 26 Grupy roboczej ds. EFS plus z 11 września 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.11 Wychowanie przedszkolne

Stanowisko Nr 27 Grupy roboczej ds. EFS plus z 11 września 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.14 Kształcenie ogólne

Stanowisko Nr 28 Grupy roboczej ds. EFS plus z 11 września 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.17 Kształcenie zawodowe

Stanowisko Nr 29 Grupy roboczej ds. EFS plus z 11 września 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.20 Aktywne włączenie społeczne

Stanowisko Nr 30 Grupy roboczej ds. EFS plus z 11 września 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, schemat Rozwój usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia dziennego

VI posiedzenie – 22 września 2023 r. – posiedzenie dotyczące stawki ryczałtowej, nie podjęto żadnego stanowiska

VII posiedzenie – 6 listopada 2023 r.

Stanowisko Nr 31 Grupy roboczej ds. EFS plus z 6 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.3 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy

Stanowisko Nr 32 Grupy roboczej ds. EFS plus z 6 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działań: 7.1 Przełamywanie stereotypów związanych z płcią

Stanowisko Nr 33 Grupy roboczej ds. EFS plus z 6 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla działania: 7.2 Wsparcie dzieci i młodzieży poza edukacją formalną

Stanowisko Nr 34 Grupy roboczej ds. EFS plus z 6 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla działania 7.3 Aktywizacja edukacyjna osób dorosłych

Stanowisko Nr 35 Grupy roboczej ds. EFS plus z 6 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla działania 7.4 Wspieranie integracji społecznej

Stanowisko Nr 36 Grupy roboczej ds. EFS plus z 6 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.20 Aktywne włączenie społeczne, Schemat: Działania w zakresie integracji społeczności romskiej

Stanowisko Nr 37 Grupy roboczej ds. EFS plus z 6 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, schemat: Kształcenie kadry opieki długoterminowej

Stanowisko Nr 38 Grupy roboczej ds. EFS plus z 6 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.10 Wychowanie przedszkolne ZITy regionalne

Stanowisko Nr 39 Grupy roboczej ds. EFS plus z 6 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne

Stanowisko Nr 40 Grupy roboczej ds. EFS plus z 6 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.16 Kształcenie zawodowe ZITy regionalne

Stanowisko Nr 41 Grupy roboczej ds. EFS plus z 6 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.26 Wychowanie przedszkolne OPPT

Stanowisko Nr 42 Grupy roboczej ds. EFS plus z 6 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.27 Kształcenie ogólne OPPT

Stanowisko Nr 43 Grupy roboczej ds. EFS plus z 6 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.28 Kształcenie zawodowe OPPT

VIII posiedzenie – 14 listopada 2023 r. – posiedzenie dotyczące stawki ryczałtowej, nie podjęto żadnego stanowiska