II posiedzenie KM FEdKP 2021-2027 – 31 marca 2023

agenda

protokół

 

Zagadnienia przedstawione podczas II posiedzenia KM FEdKP 2021-2027:

  1. Rola Rzecznika Funduszy Europejskich w realizacji programu Fundusze Europejski dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 – Anna Sikora – Rzecznik Funduszy Europejskich
  2. Przedstawienie Regionalnych zasad i standardów kształtowania ładu przestrzennego – Sławomir Flanz – Z-ca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
  3. Stosowanie kryteriów przy wyborze operacji współfinansowanych z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 – Eliza Kaczmarek – Naczelnik Wydziału  Programowania, Departament Funduszy Europejskich

 

Uchwały KM FEdKP zatwierdzone na II posiedzeniu:

Uchwała Nr 7/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Grupy roboczej do spraw realizacji zasad równościowych w programie w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Uchwała Nr 8/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Grupy roboczej do spraw EFRR w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Uchwała Nr 9/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Grupy roboczej do spraw Polityki Terytorialnej w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Uchwała Nr 10/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.12 Wsparcie infrastruktury kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych, schemat: Aglomeracje o wielkości od 10 do poniżej 15 tys. RLM

Uchwała Nr 11/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.1 Zakup taboru kolejowego, schemat: Zakup taboru kolejowego

Uchwała Nr 12/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 Infrastruktura drogowa, schemat: Budowa obwodnic na drogach wojewódzkich

Uchwała Nr 13/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.01 Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia

Uchwała Nr 14/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.02 Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych realizowane przez OHP

Uchwała Nr 15/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP

Uchwała Nr 16/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne

Uchwała Nr 17/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.18 Stypendia dla uczniów, schemat: Wsparcie stypendialne dla uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne lub zawodowe – przedmioty humanistyczne (w tym językowe), matematyczno-przyrodnicze, informatyczne lub dotyczące przedsiębiorczości

Uchwała Nr 18/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.18 Stypendia dla uczniów, Schemat: Wsparcie stypendialne dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe – przedmioty zawodowe

Uchwała Nr 19/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.22 Ekonomia społeczna, Schemat: Wsparcie na rzecz ekonomii społecznej realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Uchwała Nr 20/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.27 Kształcenie ogólne OPPT

Uchwała Nr 21/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.2 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej ZITy regionalne/OPPT, schemat: Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej

Uchwała Nr 22/2023 z 31  marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT, schemat: Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej

Uchwała Nr 23/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.1 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej BydOF- IP, schemat: Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej

Uchwała Nr 24/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.11 Wsparcie administracyjne gmin ZITy regionalne

Uchwała Nr 25/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.16 Wsparcie administracyjne gmin OPPT