III posiedzenie KM FEdKP 2021-2027 – 27-28 kwietnia 2023

agenda

– protokół

 

Zagadnienia przedstawione na posiedzeniu:

 1. Prezentacja standardów dotyczących realizacji  zadrzewień przydrożnych w województwie kujawsko-pomorskim – przedstawiciel IZ
 2. Przedstawienie informacji o modelu wdrażania instrumentów finansowych  w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027- przedstawiciel IZ
 3. Prezentacja założeń idei deinstytucjionalizacji w nowej perspektywie oraz projektu Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjionalizacji – Adam Szponka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
 4. Informacja na temat środków przeznaczonych na budowanie potencjału partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego -przedstawiciel IZ
 5. Harmonogram przyjmowania kryteriów przez KM w latach 2023/2024- przedstawiciel IZ

 

Uchwały KM FEdKP zatwierdzone na III posiedzeniu:

 1. Uchwała Nr 32/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Grupy roboczej do spraw zdrowia w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
 2. Uchwała Nr 33/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.08 Wsparcie w obszarze zdrowia, Schemat: Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej
 3. Uchwała Nr 34/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, Schemat: Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorób stanowiącym poważny problem w regionie
 4. Uchwała Nr 35/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.3 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych ZITy regionalne, Schemat: Wymiana i modernizacja źródeł ciepła
 5. Uchwała Nr 36/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.18 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych OPPT, Schemat: Wymiana i modernizacja źródeł ciepła
 6. Uchwała Nr 37/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.6 Odnowa przestrzeni publicznych BYDOF-IP
 7. Uchwała Nr 38/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.7 Odnowa przestrzeni publicznych ZITy regionalne
 8. Uchwała Nr 39/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.14 Odnowa przestrzeni publicznych OPPT
 9. Uchwała Nr 40/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.3 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa BydOF-IP
 10. Uchwała Nr 41/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.4 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa ZITy regionalne, Schemat: Dostępność szkół wraz z edukacyjną bazą sportową
 11. Uchwała Nr 42/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.14 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa OPPT, Schemat: Dostępność szkół wraz z edukacyjną bazą sportową
 12. Uchwała Nr 43/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.9 Mała retencja i adaptacja do zmian klimatu w regionie, Schemat: Projekt pilotażowy w zakresie opracowania planów budowania odporności na zagrożenia i zmiany klimatu
 13. Uchwała Nr 44/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.8 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w infrastrukturę na potrzeby usług społecznych świadczonych w środowisku
 14. Uchwała Nr 45/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.12 Wsparcie instytucji kultury
 15. Uchwała Nr 46/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektu dla priorytetów/działań, w ramach których zostanie utworzony Fundusz Powierniczy do wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Regionalne dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027
 16. Uchwała Nr 47/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.9 Mała retencja i adaptacja do zmian klimatu w regionie, Schemat: Zadrzewienia przydrożne przy drogach wojewódzkich i lokalnych
 17. Uchwała Nr 48/2023 z 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.07 Działania w zakresie wzmocnienia potencjału partnerów społecznych
 18. Uchwała Nr 49/2023 z 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 08.21 Działania na rzecz budowania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego, Schemat: Wsparcie dla organizacji pozarządowych
 19. Uchwała Nr 50/2023 z 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.10 Wychowanie przedszkolne ZITy regionalne
 20. Uchwała Nr 51/2023 z 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.26 Wychowanie przedszkolne OPPT
 21. Uchwała Nr 52/2023 z 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.11 Wychowanie przedszkolne
 22. Uchwała Nr 53/2023 z 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.15 Kształcenie zawodowe BydOF-IP
 23. Uchwała Nr 54/2023 z 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.16 Kształcenie zawodowe ZITy regionalne
 24. Uchwała Nr 55/2023 z 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.28 Kształcenie zawodowe OPPT
 25. Uchwała Nr 56/2023 z 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, Schemat: Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług społecznych