Kryteria wyboru: Priorytet 8

Działanie 8.01 Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia

Uchwała KM Nr 13/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.01 Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia


Działanie 8.02 Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych realizowane przez OHP

Uchwała KM Nr 14/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.02 Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych realizowane przez OHP


Działanie 8.3 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy

Uchwała KM Nr 142/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.3 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy


Działanie 8.5 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych

Uchwała KM Nr 64/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.5 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych


Działanie 8.07 Działania w zakresie wzmocnienia potencjału partnerów społecznych

Uchwała KM Nr 48/2023 z 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.07 Działania w zakresie wzmocnienia potencjału partnerów społecznych


Działanie 8.08 Wsparcie w obszarze zdrowia

Uchwała KM Nr 33/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.08 Wsparcie w obszarze zdrowia, Schemat: Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej

Uchwała Nr KM 57/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.8 Wsparcie w obszarze zdrowia, schemat: Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy


Działanie 8.10 Wychowanie przedszkolne ZITy regionalne

Uchwała KM Nr 145/2023 z 16 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.10 Wychowanie przedszkolne ZITy regionalne


Działanie 8.11 Wychowanie przedszkolne

Uchwała KM Nr 52/2023 z 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.11 Wychowanie przedszkolne

Uchwała KM Nr 113/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.11 Wychowanie przedszkolne


Działanie 8.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP

Uchwała KM Nr 92/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP (podjęta w trybie obiegowym)


Działanie 8.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne

Uchwała KM Nr 146/2023 z 16 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne


Działania 8.14 Kształcenie ogólne

Uchwała KM Nr 114/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.14 Kształcenie ogólne


Działanie 8.15 Kształcenie zawodowe BydOF-IP

Uchwała KM Nr 93/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.15 Kształcenie zawodowe BydOF-IP (podjęta w trybie obiegowym)


Działanie 8.16 Kształcenie zawodowe ZITy regionalne

Uchwała KM Nr 147/2023 z 16 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.16 Kształcenie zawodowe ZITy regionalne


Działanie 8.17 Kształcenie zawodowe

Uchwała KM Nr 115/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.17 Kształcenie zawodowe


Działanie 8.18 Stypendia dla uczniów

Uchwała KM Nr 17/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.18 Stypendia dla uczniów, schemat: Wsparcie stypendialne dla uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne lub zawodowe – przedmioty humanistyczne (w tym językowe), matematyczno-przyrodnicze, informatyczne lub dotyczące przedsiębiorczości

Uchwała KM Nr 18/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.18 Stypendia dla uczniów, Schemat: Wsparcie stypendialne dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe – przedmioty zawodowe


Działanie 8.19 Uczenie się dorosłych

Uchwała KM Nr 65/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.19 Uczenie się dorosłych, schemat: Uczenie się dorosłych – Baza Usług Rozwojowych


Działanie 8.20 Aktywne włączenie społeczne

Uchwała KM Nr 116/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.20 Aktywne włączenie społeczne

Uchwała KM Nr 143/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.20 Aktywne włączenie społeczne, Schemat: Działania w zakresie integracji społeczności romskiej


Działanie 08.21 Działania na rzecz budowania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Uchwała KM Nr 49/2023 z 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 08.21 Działania na rzecz budowania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego, Schemat: Wsparcie dla organizacji pozarządowych


Działanie 8.22 Ekonomia społeczna

Uchwała KM Nr 19/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.22 Ekonomia społeczna, Schemat: Wsparcie na rzecz ekonomii społecznej realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie kujawsko-pomorskim


Działanie 8.23 Wspieranie integracji obywateli państw trzecich

Uchwała KM Nr 66/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.23 Wspieranie integracji obywateli państw trzecich, schemat: Wspieranie integracji zawodowej obywateli państw trzecich przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Działanie 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne

Uchwała KM Nr 34/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, Schemat: Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorób stanowiącym poważny problem w regionie

Uchwała KM Nr 56/2023 z 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, Schemat: Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług społecznych

Uchwała KM Nr 101/2023 z 13 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, Schemat: Realizacja usług dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym poprawa dostępu do nowoczesnych form świadczenia usług opiekuńczych z obszaru teleopieki i telemedycyny

Uchwała KM Nr 137/2023 z 9 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, schemat Rozwój usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia dziennego (podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała KM Nr 144/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, Schemat: Kształcenie kadry opieki długoterminowej


Działanie 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Uchwała KM Nr 67/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, schemat: Działania na rzecz dzieci i młodzieży wymagających wsparcia ze względu na trudności w funkcjonowaniu społecznym, w tym osób przebywających w całodobowych placówkach

Uchwała KM Nr 102/2023 z 13 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, schemat: Działania na rzecz rodzin i pieczy zastępczej

Uchwała KM Nr 103/2023 z 13 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, schemat: Działania na rzecz dzieci, młodzieży wymagających wsparcia ze względu na trudności w funkcjonowaniu społecznym


Działanie 8.26 Wychowanie przedszkolne OPPT

Uchwała KM Nr 148/2023 z 16 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.26 Wychowanie przedszkolne OPPT


Działanie 8.27 Kształcenie ogólne OPPT

Uchwała KM Nr 149/2023 z 16 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.27 Kształcenie ogólne OPPT


Działanie 8.28 Kształcenie zawodowe OPPT

Uchwała KM Nr 150/2023 z 16 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.28 Kształcenie zawodowe OPPT